luni, 13 decembrie 2010

Notificare - Model pesonalizat pt. cererile de recalculare

La CM Argeş, spre deosebire de instituţiile similare din alte judete (de ex. Timiş), cadrelor militare în rezerva si în retragere care au fost chemate sa isi ridice adeverintele de venituri si au dorit să trimita si cererile de recalculare către Secţia Pensii Militare prin intermediul CM - li s-a interzis în mod cu totul abuziv (încălcarea dreptului la liberă exprimare), să înscrie vreo menţiune pe acestea cu privire la faptul că nu sunt de acord cu recalcularea în Baza L. 119/2010 sau că îşi rezervă dreptul de a acţiona statul şi M.Ap.N. în justiţie - fapt pentru care mare parte dintre rezervişti nu au înaintat nicio cerere prin intermediul CM şi-au luat adeverinţele acasă sau nu le-au ridicat, fiindu-le expediate ulterior de către CM la domiciliu.

Altfel au apărut 2 situaţii distincte:

- rezervişti care au adeverinţele la domiciliu şi nu le expediază către Secţia Pensii Militare, întrucât - pe bună dreptate - este responsabilitatea M.Ap.N. de a le obţine, nu a rezerviştilor - paradoxal fiind şi faptul că adeverinţele provin din arhivele M.Ap.N. Pe de altă parte - este cunoscut faptul că sistemul informatizat al M.Ap.N. este interconectat, prin urmare nici nu este necesar ca rezerviştii să expedieze documente (adeverinţe) la care oricum DFC şi Secţia Pensii Militare au acces instantaneu.

- rezervişti care au optat să expedieze adeverinţele de la domiciliu, dar în format personalizat din care să rezulte clar că nu înaintează o cerere de recalculare, ci efectuează o simplă expediţie de date şi documente. Astfel, nu mai există cerere de recalculare, ci o notificare şi este îndeplinită şi condiţia ca recalcularea să nu fie efectuată pe baza salariilor medii, ci a veniturilor din adeverinţe. Prin urmare, în lipsa oricărei cereri de recalculare, având adeverinţele şi celelalte date - Secţia Pensii Militare – este obligată să dea curs recalculării pe baza veniturilor din adeverinţe şi nu a salariilor medii.

În sprijinul, celei de-a 2-a categorii, Biroul Operativ al Filialei recomandă un model de cerere în format propriu (adaptat pt. rezervistii din M.Ap.N.) care poate fi primit şi pe e-mail de la orice membru al filialei. Paragrafele evidentiate cu culoarea rosie - sunt cerintele minime si suficiente din care rezultă ca cererea nu este o cerere de recalculare propriu-zisă, datele şi documente sunt expediate în volum complet şi rezerviştii nu îşi asumă răspunderea pt. exactitatea datelor din adeverinţe.

(Faţă)

Directorului Casei de Pensii a Ministerului Apărării Naţionale

Subsemnatul(a) __________________________________________,

__________________________(gradul, numele, iniţiala tatălui şi prenumele)

domiciliat(ă) în _______________________________________________,

______________________(se menţionează adresa celui în cauză)

telefon ________________, pensionar militar în plată la________________, trecut în rezervă/încetat activitatea la data de ________________________, vă înaintez datele şi documentele necesare completării dosarului meu de pensie din evidenţa instituţiei conduse de dvs., după cum urmează:

- numărul deciziei de pensie ________________________________,

________________________ __ (se trece numărul deciziei/data emiterii)

- numărul mandatului de plată a pensiei _________________________,

- codul numeric personal __________________________________,

- unitatea militară din care am trecut în rezervă ___________________

din localitatea __________________________________________.

Anexez în original următoarele documente – adeverinţe:

- Adeverinţa Nr. W/235 din data de 17.11.2010, asupra căreia am menţiunile precizate pe verso;

- ­­­­­­­­____________________________________________________;

- ­­­­­­­­____________________________________________________;


Prezenta nu constituie cerere de recalculare în temeiul Legii nr. 119/2010.

Menţionez în mod explicit că eu nu solicit şi nu sunt de acord cu diminuarea/anularea/modificarea în dezavantajul meu a dreptului la pensie militară obţinut legal (prin Legea nr. 80/1995 şi Legea nr. 164/2001), o eventuală diminuare a cuantumului pensiei precum şi încadrarea drepturilor mele de pensionare retroactiv condiţiilor generate într-o altă legislaţie fiind o decizie unilaterală a statului român, fapt pentru care îmi rezerv dreptul de a apela la instanţele de judecată competente. Acelaşi drept mi-l rezerv şi în cazul relaţiei cu M.Ap.N. pt. încălcarea de către instituţie a prevederilor Contractului privind exercitarea profesiei de cadru militar în activitate – pct. 3, dreptul la pensie militară fiind generat şi de condiţiile contractuale pentru perioada în care am fost în activitate. (Notă: acest tip de contract a fost încheiat începând cu anii 2001- 2002, menţiunile despre acesta nu se înscriu de către cadrele militare care nu au certitudinea că au încheiat un astfel de contract).


Data _____________________________________Semnătura


__________________ (Verso)

Menţiuni asupra datelor din adeverinţa Nr. W/235

din 17.11.2010 eliberată de U.M. 02462 Piteşti

  • nu există referiri asupra veniturilor realizate în perioada 23.08.1985-01.09.1985 (perioada de concediu acordat la terminarea Şcolii Militare de Ofiţeri Activi/U.M. 01512 - Sibiu, perioadă despre care reţin că U.M. 01512 mi-a achitat veniturile, deşi începând cu data de 23.08.1985 – eram încadrat oficial la U.M. 09094 - Dej). Am sesizat U.M. 02462 Piteşti prin adresa nr. Y-112/17.11.2010, până la data expediţiei notificării către instituţia dvs. nu am primit niciun răspuns;
  • nu există referiri asupra veniturilor realizate în perioada 01.01.1992- 01.02.1992 (încadrat la U.M. 01001 - Deva). Am sesizat U.M. 02462 Piteşti prin adresa nr. Y-112/17.11.2010, până la data expediţiei notificării către instituţia dvs. nu am primit niciun răspuns;
  • consider că există o inadvertenţă pt. perioada 01.06.2005-01.08.2005, când apare ca venit lunar pt. fiecare dintre cele 2 luni incluse în perioadă (iunie şi iulie) - suma de 1945 lei. Eu consider că pentru luna iunie (01.06-30.06.2005), veniturile au fost de forma 19 450 000 şi nu 1945. În anul 2005 s-a trecut de la ROL la RON şi după datele I.N.S., pt. perioada ianuarie-iunie salariile medii au fost de forma 9 000 000 lei, iar începând cu iulie de forma 900 lei. În situaţia aceasta, după datele înscrise în adeverinţă, în luna iunie 2005 – punctajul meu va fi apropiat de zero;

____Nu am posibilitatea să confirm sau să infirm corectitudinea datelor înscrise în adeverinţă, acest lucru constituind responsabilitatea structurilor emitente.

Alte date


Prezenta notificare conţine 1 (una) filă şi are anexate următoarele documente:

- adeverinţa de venituri Nr. W/235 din 17.10.2010 eliberată de U.M. 02462 Piteşti cu 5 (cinci) file;

- 1 (una) copie după cartea de identitate;

- 1 (una) copie după decizia de pensie;

- 1 (una) copie după talonul de plată a pensiei;


Data ___________________________________________Semnătura


Diverse:

- Contractul privind exercitarea profesiei de cadru militar în activitate este avizat juridic de M.Ap.N. şi a fost încheiat între M.Ap.N. (prin comandanţii de structuri) şi cadrele militare începând cu anii 2001-2002, la pct. 3 fiind precizat că ˝părţile au drepturile şi obligaţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare˝. În baza art. 11/Legea 80-1995, pensia militară este un drept şi este câştigat exact în condiţiile ˝reglementărilor în vigoare˝ pe perioda derulării contractului, deci în condiţii contractuale şi generat de acestea. Exemplarul 2 a fost înmânat cadrelor militare, exemplarul 1 fiind în memoriul original (menţiunea că exemplarul 1 este în memoriul original este înscrisă şi pe exemplarul 2 înmânat cadrelor militare).

Şi înainte de 2001-2002 au existat contracte cu conţinut asemănător încheiate pe durata de un an sau contractul încheiat la începutul carierei militare, însă nu avem posibilitatea să oferim date concrete despre prevederile acestora.

- Pe lângă adeverinţe, se vor anexa o copie a mandatului (talonului) de plată a pensiei, o copie a cărţii/buletinului de identitate şi o copie după decizia de pensionare. Se completează obligatoriu toate datele. La formularea ˝pensionar militar în plată la ...˝ se înscrie judeţul în raza căruia rezerviştii se află în evidenţa militară , de ex. ˝Jud Argeş˝.

- Expediţia cererii: prin scrisoare cu valoare (costă cca. 5 lei) sau recomandată cu confirmare de primire, la următoarea adresă:

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ

SECŢIA PENSII MILITARE

Str. INTRAREA DRUMUL TABEREI, Nr. 7-9, O.P. 66, SECTOR 6, BUCUREŞTI

(tel. 0213195858, int. 2837)


- înainte de expediere, este recomandat de a se face la notariat o copie legalizată după adeverinţe, care să rămână asupra rezerviştilor;

- cererea nu trebuie să fie înscrisă neapărat pe o singură filă, deşi o singură filă faţă-verso e suficientă în cele mai multe cazuri;

- referitor la lipsa unor perioade de cotizare din adeverinţe, acest lucru trebuie menţionat distinct, inclusiv demersurile realizate, pe verso, după modelul prezentat. (Acele menţiuni legate de perioadele lipsă pot deveni foarte utile, întrucât trebuie ţinut cont de faptul că odată expediate cererea şi adeverinţele cu perioade lipsă, indiferent că se realizează prin CMJ sau personal - foarte greu se va realiza o corectare ulterioară, fiind de asemenea posibil ca pt. acele perioade să nu mai fie emise niciodată adeverinţe - răspunderea pentru perioadele lipsă fiind a M.Ap.N. - nu a rezerviştilor).

- tot pe verso, la finalul menţiunilor despre adeverinţe se recomandă să fie menţionată următoarea formulare: ˝Nu am posibilitatea să confirm sau infirm corectitudinea datelor înscrise în adeverinţă(e), acest lucru constituind responsabilitatea structurilor emitente˝.


Mult succes!