marți, 3 ianuarie 2012

MODEL CONTESTATIE PERSONALIZATA PENTRU GRUPA ALTE CONDITII

Modelul respecta intru totul recomandarile SCMD, varianta IASI (varianta IASI este practic identica cu cea a SCMD Central, doar modul de sintetizare a datelor face deosebirea). Partea de personalizare se refera strict la personalul din grupa ALTE CONDITII pensionat dupa 01.04.2001. Pentru o intelegere mai facila: la tabelul centralizator de pe ultima fila a deciziei, se aduna anii desfasurati (ca nr. simplu de ani efectiv lucrati) plus 3 luni la fiecare an lucrat in CONDITII DEOSEBITE (sunt anii care primesc majorare de punctaj de 25%), plus 6 luni la fiecare an lucrat in CONDITII SPECIALE (sunt anii care primesc majorare de punctaj de 50%), plus 6 luni la fiecare an lucrat in ALTE CONDITII (sunt anii care primesc majorare de punctaj de 50%) - rezultatul final fiind TOTAL STAGIU COTIZARE REALIZAT exprimat in ani, luni şi zile. Pentru cei care au lucrat (şi) în ALTE CONDIŢII, intotdeauna acest TOTAL STAGIU COTIZARE REALIZAT rezultat din calculele din tabelul centralizator, este mai mic decat TOTAL STAGIU COTIZARE REALIZAT inscris corect pe prima fila. In final, nu rezulta "balanta", intrucat grupa ALTE CONDITII are drept caracteristica principala, 12 luni adaugate la fiecare an lucrat in ALTE CONDITII, si nu 6 luni, ceea ce presupune ca pentru anii lucrati in ALTE CONDITII trebuie sa se acorde o majorare de punctaj de 100% pentru a iesi "balanta" si nu de 50%. Cat timp nu iese "balanta", deciziile sunt eronate si singurul caz in care aceasta nu rezulta este pentru rezervistii care au lucrat (si) in grupa ALTE CONDITII. Acest element se poate folosi si intr-un proces separat legat strict de grupele de munca. Datele inscrise cu rosu trebuie modificate/adaptate obligatoriu. Se poate reliefa inclusiv punctajul lipsa, este identic cu punctajul acordat pentru perioadele lucrate in ALTE CONDITII, care in realitate ar trebui dublat. Este usor de extras pentru anii lucrati integral in ALTE CONDITII sau combinati si cu perioade in CONDITII NORMALE, fiind cel de la majorare grupe din dreptul fiecarui an unde s-a lucrat (si) in ALTE CONDITII. Este mai dificil in cazul in care in anii lucrati in ALTE CONDITII apar si perioade combinate lucrate in CONDITII DEOSEBITE sau CONDITII SPECIALE, intrucat trebuie extras doar punctajul lunilor lucrate in ALTE CONDITII ceea ce necesita calcule suplimentare, caz in care se poate renunta la referiri concrete la punctaje. Modelul este pentru M.Ap.N., personalul provenit din M.A.I. si SRI trebuie sa il adapteze cu datele proprii. Pe copiile anexate, se înscrie pe ultima filă "Copie conformă cu originalul" si se semnează. Succes!



*** PENTRU PERSONALUL DIN ALTE CONDITII CU CUANTUM DIMINUAT ***

[Situatia concreta: ofiter, 24 ani vechime efectiva, din care 20 de ani in ALTE CONDITII, spor aferent conditiilor de munca = 20 de ani, total stagiu cotizare realizat = 44 ani]


***
Comisia de Contestaţii de pe lângă Ministerul Apărării Naţionale


DOMNULE PREŞEDINTE


Subsemnatul OPREA GABRIEL, membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere (în continuare „SCMD”), domiciliat în localitatea Curtea de Argeş, Str. Elena Udrea, nr. 69, CP 115300, jud. Argeş, posesor al actului de identitate seria AS nr. 123456, eliberat de Mun. Curtea de Argeş la data de 04.02.2003, CNP 1212121212121, cu dosar pensie nr. 0355ABCD, depun prezenta


CONTESTAŢIE


la Decizia de revizuire a pensiei nr. 12345/05.12.2011 ce mi-a fost eliberata de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, prin care solicit:


ÎN PRINCIPAL:


A. Revocarea deciziei de revizuire a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare a discriminării, a încălcării dreptului de proprietate, a principiilor neretroactivităţii legii şi egalităţii în drepturi, precum şi încălcarea principiului drepturilor câştigate.
B. Revocarea deciziei de revizuire, contestate, pentru recuperarea dreptului de proprietate al subsemnatului asupra gradului de militar.


ÎN SUBSIDIAR:

C. În măsura în care veţi respinge Revocarea deciziei de revizuire a pensiei, contest cuantumul pensiei revizuite.
D. Contest modul de majorare a punctajului pentru anii lucraţi de mine în grupa de munca „ALTE CONDIŢII”. Perioadele suplimentare la vechimea în muncă (serviciu) de 12 luni la fiecare an lucrat efectiv în grupa ALTE CONDIŢII, care reprezintă şi stagii de cotizare în condiţii normale, acordate legal în baza O.U.G. nr. 1/2011/Anexa nr. 3/Art. 3(3)c), nu se regăsesc la majorare grupe decât în proporţie de 50%.


pentru următoarele


MOTIVE


A. Cu privire la revocarea deciziei de revizuire a pensiei


I. Lipsa temeiului juridic al emiterii deciziei de recalculare a pensiei nr. 54321/01.01.2011


1. Decizia de recalculare a pensiei subsemnatului a fost emisă în temeiul dispoziţiilor H.G. nr. 735 din 21 iulie 2010 [pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor].
2. Prin Sentinţa civilă nr. 338/2010 pronunţată de către Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1371/33/2010, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 38/07.01.2011 pronunţată de Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie, s-a dispus: „suspendarea executării H.G. nr. 735/2010, pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii 119/2010, privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, până la pronunţarea instanţei de fond”.
3. Aşadar, emiterea deciziei de recalculare s-a făcut în baza unui act normativ lipsit de orice efect juridic în temeiul sentinţei civile mai sus arătate.
4. Faţă de aceste aspecte, rezultă fără putinţă de tăgadă faptul că recalcularea pensiei în baza unui act a cărui aplicare era suspendată prin hotărâre judecătorească, reprezintă o gravă încălcare a legii, fapt ce este de natură să determine nelegalitatea deciziei de revizuire contestate şi a cuantumului pensiei, astfel cum a fost el stabilit în procesul de revizuire.
5. Decizia de revizuire emisă este lovită de nulitate absolută din considerentul că ar trebui revizuită o decizie de recalculare emisă în mod legal. Ori, am demonstrat că decizia de recalculare nu are temei juridic legal, fiind emisă totodată, de o autoritate care nu avea competenţa legală de a emite decizii de recalculare, respectiv Direcţia Financiar-Contabilă a Ministerului Apărării Naţionale.


II. Încălcarea dreptului de proprietate al subsemnatului


6. Revizuirea unei deciziei de recalculare (emisă în mod nelegal şi abuziv de o instituţie fără această competenţă, aşa cum am demonstrat), încalcă dreptul de proprietate al subsemnatului asupra pensiei deţinute în mod legal în baza legii anterioare apariţiei Legii nr. 119/2010, astfel cum este el protejat de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului; putem cita cauza Stec şi alţii contra R.U. al Marii Britanii (06.07.2005) RTDH 2006, în care CEDO a hotărât că prestaţiile sociale intră sub incidenţa Art.1 din Protocolul nr.1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, fiind asimilate bunurilor – obiect al dreptului de proprietate. Curtea Europeană a decis că prestaţiile sociale constituie obiect de protecţie, indiferent de natura contributivă sau necontributivă a acestora.
7. De asemenea, în motivaţia Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie cuprinsă în Decizia nr. 38/07.01.2011 se menţionează că dreptul la pensie este un drept patrimonial care nu poate fi luat de cineva.


III. Încălcarea principiului neretroactivităţii legii


8. Măsura privind revizuirea pensiei recalculate emisă în mod nelegal, are loc prin încălcarea principiului neretroactivităţii legii, prevăzut la art.15 alin. (2) din Constituţia României, republicată, conform căruia „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”.
9. Încălcarea acestui principiu rezultă din faptul că decizia de revizuire, emisă la data de 05.12.2011, îşi produce efecte retroactiv, de la data de 01.01.2011, în condiţiile în care la data de 31.12.2010 dreptul meu de pensie era născut pe baza legii anterioare apariţiei Legii nr.119/2010. În această situaţie, pe data de 01.01.2011 nu pot opera, concomitent, două dispoziţii contrare: una care să prevadă recalcularea pensiei, iar cealaltă care să prevadă revizuirea recalculării.
10. Aduc ca argument suplimentar, faptul că prin revizuire se încalcă principiul neretroactivităţii legii, prevăzut de Decizia nr. 830/2008 a Curţii Constituţionale care a statuat că „ori de câte ori o lege nouă modifică starea legală anterioară cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior, dacă s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a legii noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării noii reglementări, care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare. Legea nouă însă este aplicabilă deîndată tuturor şi situaţiilor ce se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate după abrogarea legii vechi (...)”.
11. În cazul meu legea anterioară Legii nr. 119/2010, în baza căreia am primit pensie în luna decembrie 2010 este Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările, completările şi actualizările ulterioare.

12. De asemenea, menţionez în sprijinul celor afirmate şi Deciziile Curţii Constituţionale nr. 375/2005, nr. 57/2006 şi nr. 120/2007, prin care, în părţile relevante, se arată că noile reglementări nu pot fi aplicate cu efecte retroactive, dispunând numai pentru viitor, fără a aduce atingere drepturilor legal câştigate anterior.
13. În avizul consultativ dat de Consiliul Legislativ cu privire la proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii se arata: În cazul de faţă, deoarece măsurile propuse nu sunt de natură penală sau contravenţională, ci au caracter civil, ele pot viza doar cazurile care se vor ivi după intrarea în vigoare a proiectului, nu şi situaţiile deja existente.
14. Aşadar, însuşi Consiliul Legislativ, for care veghează la respectarea principiilor elaborării normelor, avertiza legislativul că normele legale trebuie să vizeze numai situaţiile pentru viitor, nu şi cele prezente, în caz contrar încălcându-se principiul neretroactivităţii legii.
15. Concluzionând, Consiliul Legislativ apreciază că: pensiile aflate în plată constituie drepturi legal câştigate şi nu pot fi afectate prin recalculare, care prin efectele ei, ar constitui implicit o aplicare retroactivă a legii, orice nouă reglementare aplicându-se numai pe viitor, adică pensiilor stabilite după data intrării în vigoare a acesteia.
16. Drepturile mele legal câştigate sunt cele prevăzute de legea anterioară Legii nr. 119/2010 şi nu de cele cuprinse în decizia nelegală de recalculare a pensiei mele şi emisă de o instituţie publică fără competenţă în acest domeniu. Ori revizuirea, în opinia legiuitorului, urmăreşte corectarea unor presupuse erori intervenite în procesul legal de recalculare al unor drepturi de pensie.
17. Concluzia este că nu se poate revizui ceva nelegal atribuit.


IV. Încălcarea principiului drepturilor câştigate


18. Decizia de revizuire a pensiei recalculate pe care înţeleg să o contest, este nelegală deoarece încalcă un principiu fundamental şi anume: principiul drepturilor câştigate. Drepturile mele legal câştigate sunt drepturile consacrate prin acte legale emise de statul român, prin casa de pensii, după pensionarea mea şi aflate în plată, la data de 31.12.2010. După data de 01.01.2011 drepturile mele au fost, în mod abuziv diminuate, cu încălcarea legalităţii, prin emiterea de decizii de recalculare a pensiei mele, fără nici un suport legal, nefiind drepturi legal câştigate.
19. Acest principiu este consacrat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene arătând că: „dacă prestaţiile acordate în temeiul regulamentului vechi sunt mai favorabile decât cele plătite în conformitate cu regulamentul nou, acestea nu trebuie să fie reduse” [3].
20. Principiul drepturilor câştigate este expres stipulat în practica judiciară a CEDO, care în mod consecvent a dat câştig de cauză subiecţilor de drept afectaţi din punct de vedere al drepturilor băneşti prin acte normative adoptate ulterior.
21. Acest principiu este recunoscut şi de Curtea Constituţională care a stabilit că „în cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior”.
22. Mai mult, acest principiu a fost inclus în dispoziţiile art. 180 alin. (6) şi (7) din Legea nr.19/2000, modificată: „(6) Cuantumul pensiilor se stabileşte pe baza prevederilor art.76, luându-se în considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, după caz, ce va fi stabilit conform alin.2,3.5 şi 51. (7) În situaţia în care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6) este mai mic decât cel stabilit în baza legislaţiei anterioare, se păstrează în plată cuantumul avantajos”.
23. Faţă de cele de mai sus solicit revocarea Deciziei de revizuire a pensiei recalculate nr. 12345/05.12.2011, emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, pe care înţeleg să o contest.


B. Cu privire la recuperarea dreptului de proprietate asupra gradului militar


24. Revizuirea deciziei nelegale de recalculare a pensiei, nu prevede în expunerea temeiului legal şi recăpătarea dreptului subsemnatului asupra gradului militar deţinut până la data de 31.12.2010, când prin dispoziţiile Legii nr. 119/2010, modificată şi ale Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, a fost abrogată Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, dar şi unele prevederi din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, modificată, în care se stipulau dreptul de proprietate al cadrului militar asupra gradului dobândit.
25. Abrogarea acestor prevederi echivalează cu degradarea mea militară, „pedeapsă” suplimentară prevăzută doar de legea penală. Astfel, potrivit art. 3 din Legea nr. 80/1995 – ,,Gradul militar este un drept al titularului şi reprezintă recunoaşterea în plan social a calităţii de cadru militar. Gradul de ofiţer, maistru militar şi subofiţer nu se poate pierde decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege”, iar potrivit art. 69 din Legea 80/1995 - Degradarea militară se aplică, în condiţiile prevăzute de legea penală, cadrelor militare în activitate, în rezervă şi în retragere, condamnate la pedeapsa complementară a degradării militare prin hotărâre judecătorească. Potrivit art. 67/Cod Penal - degradarea militară este definită ca: „Pedeapsa complementară a degradării militare şi care constă în pierderea gradului şi a dreptului de a purta uniformă. Degradarea militară se aplică în mod obligatoriu condamnaţilor militari şi rezervişti, dacă pedeapsa principala stabilită este închisoarea mai mare de 10 ani sau detenţiunea pe viaţă.” De asemenea, “degradarea militară poate fi aplicată condamnaţilor militari şi rezervişti pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, dacă pedeapsa principală stabilită este de cel puţin 5 ani şi de cel mult 10 ani.”
26. Cum gradul militar are conţinut patrimonial (prin coeficientul de grad care mi s-a luat în calcul la stabilirea pensiei militare în baza legii anterioare apariţiei Legii nr.119/2010), consider că lipsirea de acest drept este în afara prevederilor constituţionale şi a dreptului comunitar, şi reprezintă o vătămare a drepturilor mele.
27. Prin transformarea pensiei militare, stabilita în baza Legii nr. 164/2001, ca lege anterioară apariţiei Legii nr.119/2010, în pensie pe baza principiului contributivităţii, conform Legii 119/2010, sunt degradat militar, nelegal şi abuziv, contrar dispoziţiilor legale anterior menţionate, în sensul ca nu mai beneficiez de prevederile art. 11 din Legea 80/1995, modificată. Menţionez faptul că până la data întocmirii contestaţiei nu am săvârşit nici o faptă care să conducă la infracţiuni pentru care să mi se aplice pedeapsa complementară a degradării militare şi la pierderea gradului şi a dreptului de a purta uniformă.
28. Concluzionez că, faţă de motivele mai sus prezentate, şi faptul că prin decizia de revizuire a pensiei mele legal câştigate în baza legii anterioare Legii nr. 119/2010, nu se repară o nedreptate, ci se menţine abuzul privind privarea de a beneficia de gradul dobândit legal, mă consider vătămat în dreptul meu legitim şi vă adresez CEREREA de a dispune măsurile legale de revocare a Deciziei de revizuire contestate, cu recuperarea dreptului meu asupra gradului militar, acordat legal de statul român, în conformitate cu legile şi regulamentele militare.


C. Cu privire la cuantum


a) Cu privire la cuantumul pensiei stabilit prin decizia de revizuire


29. Prin Decizia de pensionare nr. 0111111 din 17.02.2008 emisă în baza legii anterioare Legii nr. 119/2010, respectiv a Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările, completările şi actualizările ulterioare şi care, în fapt şi de drept, reprezintă drepturile mele legal câştigate, s-a stabilit un cuantum al pensiei mele la 3000 lei.
30. Prin decizia de recalculare a pensiei, emisă în mod nelegal şi abuziv şi pe care am contestat-o la Comisia de Contestaţii Pensii (de la care am primit un răspuns superficial şi după termenul limită prevăzut de lege pentru rezolvare, fără a mi se răspunde la cererile consemnate în contestaţia mea), cuantumul pensiei mele a fost diminuat la 1500 lei.
31. Prin decizia de revizuire, cuantumul pensiei mele este de 2000 lei.
32. Rezultă, că pensia mea legal câştigată (cea existentă pe talonul de pensie din decembrie 2010, în baza Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat) s-a diminuat cu 1500 lei prin decizia de recalculare şi cu 1000 lei prin decizia de revizuire.
33. Acest cuantum revizuit este incorect stabilit constituind o eroare în activitatea de revizuire a pensiei mele recalculate şi a cuantumului pensiei legal dobândite şi primit pe talon în luna decembrie 2010. Aşadar, prin diminuarea cuantumului pensiei mele legale se încalcă dispoziţiile constituţionale şi legale menţionate, fapt pentru care contest noul cuantum şi cer să mi se păstreze în plată cuantumul legal câştigat şi aflat în plată la 31.12.2010.


b) Cu privire la modalitatea şi datele de calcul avute în vedere la stabilirea cuantumului pensiei revizuite


34. Aduc la cunoştinţa Comisiei de Contestaţii Pensii, că din decizia de revizuire şi din buletinul de calcul ataşat acesteia, contest faptul că în aplicaţia financiară pentru majorarea punctajelor în funcţie de grupele de muncă, grupa de muncă cu cel mai mare risc denumită “ALTE CONDIŢII” este practic desfiinţată, fiind tratată la majorare grupe exact după criteriile grupei imediat inferioare ca risc denumită „CONDIŢII SPECIALE” (detalii la pct. „D”).


Invoc totodată prevederile art.125 din H.G. nr. 257/2011 privind normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2011, conform căreia angajatorul sau orice alţi deţinători de arhive sunt direct răspunzători de legalitatea, exactitatea si corectitudinea datelor, elementelor si informaţiilor pe care le înscriu, in baza documentelor deţinute, in adeverinţele pe care le eliberează.


Din studiul deciziei de revizuire, rezultă că nu este certificată conformitatea cu originalul a următoarelor date:

1. cuantumul lunar al veniturilor obţinute şi stagiul de cotizare realizat;

2. vechimea in serviciul militar si vechimea totala in munca;

3. perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfăşurata în grupele de muncă;



Contest exactitatea datelor din buletinul de calcul, deoarece nu am posibilitatea de a le verifica, în comparaţie cu persoanele civile, unde veniturile sunt consemnate în cărţile de muncă sau alte înscrisuri legale.


D. Cu privire la modalitatea de majorare a punctajului pentru anii lucraţi de mine în grupa de muncă „ALTE CONDIŢII”. Perioadele suplimentare la vechimea în muncă (serviciu) de 12 luni la fiecare an lucrat efectiv în grupa ALTE CONDIŢII, care reprezintă şi stagii de cotizare în condiţii normale, acordate legal în baza O.U.G. nr. 1/2011/Anexa nr. 3/Art. 3(3)c), nu se regăsesc la majorare grupe decât în proporţie de 50%. Prin aplicaţia financiară, sunt prejudiciat prin neconsiderarea a 10 ani/0 luni/0 zile din totalul stagiu de cotizare realizat înscris corect pe prima filă (echivalentul a 15 puncte care lipsesc atat din numarul total de puncte acordate pentru conditiile de munca, cat si din punctajul general).


35. Precizez că prin decizia de revizuire, îmi este acordată o majorare de punctaj pentru grupa de muncă, de 50% pentru fiecare an lucrat de mine în grupa „ALTE CONDIŢII”. Însă, majorarea de punctaj de 50% pentru fiecare an lucrat de mine în grupa „ALTE CONDIŢII” reprezintă echivalentul matematic pentru 6 luni de perioada suplimentară la vechimea în muncă (serviciu), respectiv pentru 6 luni de stagiu stagiu (suplimentar) de cotizare în condiţii normale, deşi grupa de muncă „ALTE CONDIŢII” are drept caracteristică principală acordarea a 12 luni de perioadă suplimentară la vechimea în muncă (serviciu), respectiv considerarea a 12 luni de stagiu stagiu (suplimentar) de cotizare în condiţii normale, pentru fiecare an lucrat în asemenea condiţii. Prin decizia de revizuire, la majorare grupe am fost declasat în fapt, la criteriile grupei imediat inferioare ca risc – denumită “CONDIŢII SPECIALE”, punctajul şi cuantumul pensiei fiind calculat, în realitate, după criteriile acestei grupe.


Potrivit art. 1 din H.G.R nr. 1294/2001, „Locurile de munca si activitatile cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei, in sensul prezentei hotarari, se definesc dupa cum urmeaza:

a) locurile de munca si activitatile cu CONDITII DEOSEBITE sunt cele care implica existenta unor factori de risc generati de specificul activitatii militare, cu repercusiuni asupra sanatatii si/sau capacitatii de actiune a cadrelor militare;

b) locurile de munca si activitatile cu CONDITII SPECIALE sunt cele care implica existenta unor factori de risc ridicat, generati de specificul activitatii militare, cu repercusiuni grave si ireversibile asupra sanatatii si/sau capacitatii de actiune a cadrelor militare;

c) locurile de munca si activitatile cu ALTE CONDITII sunt cele care implica pericol permanent de vatamare corporala grava, invaliditate, mutilare, suprimare a vietii ori de pierdere a libertatii - captivitate, terorism, rapiri, luari ca ostateci ori alte asemenea situatii - si pentru care nu se pot lua masuri de prevenire sau de protectie”.


H.G.R nr. 1294/2001 delimitează grupa de muncă “ALTE CONDIŢII” ca fiind grupa cu cel mai mare risc profesional, situaţie în care pentru personalul încadrat în această grupă se iau în calcul în vederea pensionării 2 ani pentru fiecare an lucrat in asemenea condiţii. Conform Anexei 1 din H.G.R nr. 1294/2001, personalul încadrat în această grupă de muncă este delimitat în moc concret, de exemplu: piloţi, paraşutişti, cercetaşi prin paraşutare, alpiniştii militari din trupele de V.M. – eu fiind în această situaţie, scafandrii de mare adâncime, pirotehnişti, oricare militar pe timpul starii de urgente sau de asediu, al campaniei ori al participarii la misiuni de mentinere a pacii etc.


O.U.G. nr. 1/2011, Anexa nr. 3


Art. 3(3) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, potrivit legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite, condiţii speciale sau alte condiţii de muncă se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu, care constituie stagii de cotizare în condiţii normale, după cum urmează:

a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă;
b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă;
c) 12 luni pentru fiecare an lucrat în alte condiţii de muncă, aşa cum sunt reglementate în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pe baza criteriilor şi metodologiei de încadrare prevăzute, până la 31 decembrie 2010, de Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare.



Menţionez:



- Sunt pensionat la data de 31.12.2007, deci ulterior datei de 01.04.2001, astfel încât la calculul punctajelor pentru grupele de muncă, conform H.G.R. nr. 1294/2001, preluată şi transpusă în aplicare de O.U.G. nr. 1/2011/Anexa nr. 3/Art. 3(3), eu nu beneficiez de majorări procentuale pentru grupele de muncă stabilite conform legislaţiei anterioare datei de 01.04.2001 (Decretul nr. 247/1977), ci de perioade suplimentare la vechimea în muncă (serviciu), care constituie şi stagii (suplimentare) de cotizare în condiţii normale;

- Prin urmare, în baza actelor normative menţionate, aceste perioade suplimentare se adaugă la vechimea efectivă în muncă şi constituie în acelaşi timp şi stagii de cotizare în condiţii normale, respectiv: 3 luni pentru fiecare an lucrat în grupa CONDITII DEOSEBITE, 6 luni pentru fiecare an lucrat în grupa CONDITII SPECIALE şi 12 luni pentru fiecare an lucrat în grupa ALTE CONDIŢII;

- Din punct de vedere matematic şi contabil, din moment ce perioadele suplimentare adăugate la vechimea efectivă în muncă constituie şi stagii de cotizare în condiţii normale, aceste perioade de timp se transformă în majorari de punctaje echivalente şi proporţionale, astfel:

 • pentru un an lucrat în CONDIŢII DEOSEBITE, 3 luni perioadă suplimentară la vechimea în muncă = 25% majorare punctaj grupe pentru fiecare an lucrat în CONDITII DEOSEBITE,
 • pentru un an lucrat în CONDIŢII SPECIALE, 6 luni perioadă suplimentară la vechimea în muncă = 50% majorare punctaj grupe pentru fiecare an lucrat în CONDITII SPECIALE;
 • pentru un an lucrat în ALTE CONDIŢII, 12 luni perioadă suplimentară la vechimea în muncă = 100% majorare punctaj grupe pentru fiecare an lucrat în ALTE CONDIŢII;


- În baza O.U.G. nr. 1/2011/Anexa nr. 3/Art. 3(3)/Art. 3(3)c), beneficiez, în mod legal, de perioade suplimentare la vechimea în muncă (serviciu) de 12 luni la fiecare an lucrat efectiv în grupa ALTE CONDIŢII, perioade suplimentare care conform aceloraşi prevederi legale, reprezintă şi stagii de cotizare în condiţii normale, ceea ce în mod firesc presupune majorarea punctajului cu 100% pentru perioadele lucrate în ALTE CONDIŢII şi nu cu 50% după cum apare în decizie;


- În decizia de revizuire, deşi perioadele suplimentare la vechimea în muncă (serviciu) de 12 luni la fiecare an lucrat de mine în ALTE CONDIŢII sunt înscrise corect pe prima filă a deciziei (20 ani/0 luni/0 zile), fiind incluse atât în sporul aferent condiţiilor de muncă (20 ani/0 luni/0 zile) cât şi în total stagiu de cotizare realizat (44 ani/0 luni/0 zile) şi menţionate pe aceeaşi primă filă a deciziei, acestea nu se mai regăsesc în proporţie echivalentă şi la majorarea pentru grupe din tabelul centralizator cu punctajul anual (ultima filă a deciziei). Astfel, în tabelul centralizator cu punctajul anual de pe ultima filă a deciziei, sunt luate în calcul majorări de punctaj de numai 50% pentru fiecare an lucrat de mine în ALTE CONDIŢII şi nu de 100%, fiind evident că 50% reprezintă echivalentul matematic pentru 6 luni perioadă suplimentară la vechimea în muncă (serviciu), respectiv pentru 6 luni de stagiu (suplimentar) de cotizare în condiţii normale şi nu pentru 12 luni. În acest mod, sunt prejudiciat prin lipsa punctajulului aferent a 6 luni stagiu suplimentar de cotizare la fiecare an din cei 20 ani/0 luni/0 zile lucraţi de mine în grupa ALTE CONDIŢII.


Prin urmare, atât total stagiu de cotizare realizat de 44 ani/0 luni/0 zile, cât şi sporul aferent condiţiilor de muncă de 20 ani/0 luni/0 zile sunt înscrise corect pe prima filă a deciziei.


În realitate, situaţia din tabelul centralizator cu punctajul anual şi cu punctajul acordat pentru majorare grupe denotă în mod clar, date diferite faţă de cele înscrise pe prima filă, astfel:

 • sporul procentual acordat la majorare grupe pentru condiţiile de muncă, retransformat în perioadele echivalente de timp pentru care a fost acordat, nu mai corespunde cu sporul aferent condiţiilor de muncă exprimat în unităţi de timp, înscris pe prima filă. Majorarea de punctaj de 50% acordată pentru fiecare perioadă de timp lucrată de mine în ALTE CONDIŢII, retransformată în perioade de timp de 6 luni de vechime suplimentară (50% fiind echivalentul a 6 luni din punctajul unui an şi nu a 12 luni), determină o vechime suplimentară în grupa ALTE CONDIŢII de 10 ani/0 luni/0 zile şi nu de 20 ani/0 luni/0 zile. În aceste condiţii, sporul procentual aferent condiţiilor de muncă retransformat în perioade de timp, devine 10 ani/0 luni/0 zile şi nu 20 ani/0 luni/0 zile cât este înscris pe prima filă. În mod evident, neconcordanţa este cauzată de faptul că pentru cei 20 ani/0 luni/0 zile lucraţi în grupa ALTE CONDIŢII, deşi vechimea suplimentară în muncă (serviciu) este de 12 luni la fiecare an lucrat în asemenea condiţii, iar vechimea suplimentară constituie şi stagiu de cotizare în condiţii normale, acel stagiu suplimentar de 12 luni la fiecare an lucrat în grupa ALTE CONDIŢII, este tratat financiar, la majorare grupe, la jumătate din valoarea lui reală;
 • în această situaţie, conform datelor din tabelul centralizator cu punctajul anual şi cu punctajul acordat pentru majorare grupe, totalul stagiu de cotizare realizat de 44 ani/0 luni/0 zile înscris corect pe prima filă, este diminuat în realitate, în mod artificial, la 34 ani/0 luni/0 zile. Diferenţa de 10 ani/0 luni/0 zile este exact perioada de vechime suplimentară care nu se regăseşte la stabilirea punctajului la majorare grupe pentru anii lucraţi de mine în grupa ALTE CONDIŢII:
Nicio prevedere legală, matematică şi morală nu justifică diminuarea stagiului meu suplimentar de cotizare de la 12 luni la 6 luni pentru anii lucraţi în ALTE CONDIŢII, în condiţiile în care m-am pensionat după data de 01.04.2001.


În consecinţă, majorarea doar cu 50% a punctajului pentru anii lucraţi de mine în grupa de muncă ALTE CONDIŢII, nu reflectă decât jumătate din perioada suplimentară legală la vechimea în muncă (serviciu) de 12 luni pentru fiecare an lucrat în ALTE CONDIŢII, majorarea cu 50% fiind echivalentul matematic pentru 6 luni perioadă suplimentară la vechimea în muncă (serviciu). În acest mod, sunt prejudiciat la stabilirea noului cuantum al pensiei prin neconsiderarea unei perioade suplimentare la vechimea în muncă (serviciu) şi din total stagiu de cotizare realizat, de 10 ani/0 luni/0 zile (echivalentul a 15 puncte care lipsesc atat din numarul total de puncte acordate pentru conditiile de munca, cat si din punctajul general).


Alte date:

- în O.U.G. nr. 1/2011 sunt precizate clar diferenţele pentru grupe între militarii pensionaţi înainte de data de 01.04.2001 şi cei pensionaţi după data de 01.04.2001, după cum rezultă din Anexa nr. 3, art. 3(2) – cu referiri la majorări procentuale şi art. 3(3) – cu referiri la perioade suplimentare la vechimea în muncă, devenite şi stagii de cotizare în condiţii normale;
- în Decizia de Revizuire emisă de Casa Sectorială de Pensii a M.Ap.N., la majorarea punctajului pentru anii lucraţi în ALTE CONDIŢII mi s-au aplicat în mod eronat prevederile Decretului nr. 247/1977, când într-adevăr, pentru grupa ALTE CONDIŢII se prevedea aceeaşi majorare de punctaj de 50% ca şi pentru grupa CONDIŢII SPECIALE, însă prevederile acelui act normativ nu ma vizează, eu fiind pensionat după data de 01.04.2001;
- H.G.R. 1294/2001 a desfiinţat practic procentajele pentru orice grupă, acordând doar perioade suplimentare la vechime şi care în condiţiile OUG nr. 1/2011 (şi a L. nr. 263/2010) sunt şi stagii suplimentare de cotizare în condiţii normale, astfel: 3 luni la fiecare an lucrat în CONDIŢII DEOSEBITE, 6 luni la fiecare an lucrat în CONDIŢII SPECIALE şi 12 luni la fiecare an lucrat în ALTE CONDIŢII;
- H.G.R. nr. 1294/2001 a eliminat egalitatea nefirească la majorările de punctaj pentru grupele de muncă dintre grupa CONDIŢII SPECIALE şi grupa ALTE CONDIŢII stabilite de Decretul nr. 247/1977, acesta fiind un element fundamental care deosebeşte cele 2 acte normative. Conform H.G.R. 1294/2001 şi a normelor metodologice de aplicare a H.G.R. 1294/2001, transpuse în M.Ap.N. prin ordinul nr. M. 116/05.09.2002
– pentru cadrele militare care sunt pensionate după data de 01.04.2001 nu se mai aplică prevederile privind grupele de muncă ale Decretului nr. 247/1977, ci ale H.G.R. 1294/2001. Ordinul M. 116/05.09.2002 menţionează foarte clar la Art. 6, aln. (1), (2) şi (4) şi faptul că pentru cadrele aflate în sistem la data de 01.04.2001, vechile grupe de muncă se transferă în noile condiţii ale H.G.R. nr. 1294/2001 pentru intreaga activitate, în ultimul act normativ nemaiexistând nicio referire la majorări procentuale de punctaje pentru grupe precum în Decretul nr. 247/1977, ci doar referiri la perioade suplimentare la vechimea în muncă de 3 luni/CONDIŢII DEOSEBITE, 6 luni/condiţii speciale şi 12 luni/ALTE CONDIŢII;
- departajarea în aplicare a celor 2 acte normative în funcţie de data de 01.04.2001, este menţionată explicit atât de O.U.G. nr.1/2011, cât şi de L. nr. 263/2010;



În concluzie:


- Deşi grupa ALTE CONDIŢII are drept caracteristică principală o perioadă suplimentară la vechimea în muncă (serviciu) de 12 luni la fiecare an lucrat în astfel de condiţii, iar cele 12 luni constituie şi stagiu de cotizare în condiţii normale, acest element nu se regăseşte în decizia emisă de instituţia dvs.. La majorare grupe, pentru fiecare an lucrat de mine în ALTE CONDIŢII, nu sunt luate în calcul decât 6 luni perioadă suplimentară la vechimea în muncă (serviciu), respectiv 6 luni de stagiu suplimentar de cotizare şi nu 12 luni;
- În decizie, majorarea punctajului pentru anii lucraţi de mine în ALTE CONDIŢII este de numai 50% şi nu de 100%, 50% fiind echivalentul doar pentru 6 luni perioadă suplimentară la vechimea în serviciu, respectiv pentru 6 luni de stagiu suplimentar de cotizare, la fel ca în cazul personalului militar din grupa imediat inferioară ca risc denumită CONDIŢII SPECIALE. Acest fapt constituie o eroare din moment ce îmi sunt recunoscute de lege şi în decizie (prima filă) perioadele suplimentare de 12 luni la vechimea în serviciu (devenite stagii de cotizare în condiţii normale), perioade care însă prin modul de majorare a punctajului cu numai 50%, sunt diminuate în aplicaţia financiară, la 6 luni de perioadă suplimentară la vechimea în serviciu, respectiv la 6 luni de stagiu (suplimentar) de cotizare;

- În cazul înlocuirii în decizia de revizuire ce mi-a fost emisă, a grupei de muncă ALTE CONDIŢII cu grupa de muncă CONDIŢII SPECIALE, nu există nicio deosebire la calculul şi cuantumul pensiei, deşi stagiile totale de cotizare devin diferite;



Procedura Casei Sectoriale de Pensii de a egaliza din punct de vedere contabil, 12 luni de perioadă suplimentară la vechimea în muncă cu 6 luni de perioadă suplimentară la vechimea în muncă, conduce, în afară de desfiinţarea în practică a grupei ALTE CONDIŢII prin retrogradarea ei la grupa CONDIŢII SPECIALE, si la elemente vădit ilogice. Astfel (exemplu simplificat), în aceleaşi condiţii de vechime efectivă şi de venituri (date identice), între un militar încadrat 20 de ani în grupa ALTE CONDIŢII (exemplu: pilot) şi un militar încadrat tot 20 de ani, însă în grupa CONDIŢII SPECIALE (exemplu: personal destinat exploatării tehnicii de secretizare), nu există nicio deosebire la calculul cuantumului pensiei, deşi primul are un total stagiu de cotizare realizat de 40 de ani şi ultimul de 30 de ani. În exemplul dat, ambilor le este luată în realitate în calcul, o vechime efectivă de 20 de ani, cu o majorare de punctaj de 50%, rezultatul real în urma calculului punctajului fiind un total stagiu de cotizare realizat de 30 de ani pentru ambii şi pensii identice. Acest fapt se întâmplă în condiţiile în care în decizia de revizuire, militarul din grupa ALTE CONDIŢII are totuşi înscris pe prima filă, un total stagiu de cotizare realizat de 40 de ani şi nu de 30 de ani. Devine astfel evident că prin modul de calcul la majorare grupe, cuantumul pensiei militarului din grupa ALTE CONDIŢII este calculat, în realitate, pentru un total stagiu de cotizare de 30 de ani – fiind prejudiciat prin neluarea în considerare a 10 ani din stagiul total de cotizare, care este menţionat doar scriptic în decizie.



Domnule Preşedinte al Comisiei de Contestaţii, referitor doar la acest punct, în afara detaliilor tehnice expuse, este evident că nu este nici principial ca militarii din grupa recunoscută ca având, realmente, cel mai mare risc profesional şi denumită ALTE CONDIŢII, să fie retrogradaţi la pensionare la o grupă inferioară de risc, în mod artificial. Este foarte posibil ca funcţionarii Casei Sectoriale de Pensii să se prevaleze de prevederile confuze ale O.U.G. nr. 1/2011/Anexa nr. 3/Art. 14 c) şi să admită că acel articol anulează efectele Art. 3(3)c), în acelaşi text de lege, ceea ce este lipsit de logică, atât pentru emitentul O.U.G. nr. 1/2011, cât şi în interpretarea actului normativ.


În această situaţie, apar şi alte consecinţe:



- grupa ALTE CONDIŢII este practic desfiinţată, deşi H.G.R nr. 1294/2001 nu este abrogată, dimpotrivă, este integrată atât în O.U.G. nr. 1/2011, cât şi în L. nr. 263/2010;
- în condiţiile O.U.G. nr. 1/2011 şi ale L. nr. 263/2010, tuturor militarilor pensionaţi după 01.04.2001 li se aplică prevederile H.G.R nr. 1294/2001, cu o excepţia militarilor din grupa cu cel mai mare risc profesional ALTE CONDIŢII, cărora li se aplică din nou prevederile Decretului nr. 247/1977, deşi este abrogat din 2001;
- între un militar (de exemplu: parasutist) din grupa cu cel mai mare risc profesional denumită ALTE CONDIŢII şi un militar (de exemplu: nenavigant) din grupa imediat inferioară ca risc denumită CONDIŢII SPECIALE, nu există nicio diferenţă la majorare grupe, deşi sunt 2 clase de risc net diferite, de aceea sunt delimitate şi ca grupe de muncă diferite;


Prin urmare, Domnule Preşedinte al Comisiei de Contestaţii, devine şi datoria dvs. morală şi profesională, de a atenţiona conducerea M.Ap.N. asupra a ceea ce se întâmplă, întrucât efectele nu se răsfrâng doar asupra mea şi a celor aflaţi în rezervă acum din grupa ALTE CONDIŢII, ci şi asupra militarilor activi aflaţi în această grupă de muncă şi care sunt astfel amăgiţi că îşi riscă permanent viaţa în activitate, cunoscând că au un tratament compensatoriu la pensionare faţă de militarii neexpuşi în activitate vreunui risc major, tratament dovedit inexistent în realitate.


36. Concluzionez că, faţă de motivele expuse în prezenta contestaţie, decizia de revizuire a cuantumului pensiei mele legal câştigate în baza legii anterioare Legii nr. 119/2010, este un abuz din partea Casei de Pensii Sectoriale cu încălcarea gravă a legislaţiei în domeniu.
37. Prin emiterea Deciziei de revizuire a pensiei mele de către Casa de Pensii Sectorială, consider că am fost vătămat în dreptul meu legitim şi vă adresez CEREREA de a dispune măsurile legale de revocare a Deciziei de revizuire contestate, ca fiind eronat emisă şi fără obiect şi emiterea unei noi decizii în baza legii anterioare Legii nr. 119/2010, acordată legal de statul român, în conformitate cu angajamentele internaţionale la care România este parte si menţinerea drepturilor câştigate.


Anexez:

- 1 (una) copie după decizia de revizuire a pensiei recalculate;
- 1 (una) copie după talonul de pensie din luna decembrie 2010;
- 1 (una) copie după talonul de pensie din luna ianuarie 2011;
- 1 (una) copie a plicului prin care mi-aţi expediat noua decizie;



Semnătura: .......................................................... Data:



DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII DIN
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE



****************************************************************


*** PENTRU PERSONALUL DIN ALTE CONDITII CU CUANTUM MARIT ***

[Situatia concreta: subofiter, vechime efectiva 21 ani/10 luni/4 zile, din care 11 ani/5 luni/0 zile in ALTE CONDITII, spor aferent conditiilor de munca = 11 ani/5 luni/0 zile, total stagiu cotizare realizat = 33 ani/3 luni/4 zile. Cuantumul pensiei creste cu 6 lei, insa valorificarea corecta a vechimii suplimentare in anii lucrati in ALTE CONDITII, ar fi determinat o crestere a pensiei cu cca. 200 lei]


***

Comisia de Contestaţii Pensii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale


DOMNULE PREŞEDINTE


Subsemnatul Emil Boc, membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere (în continuare „SCMD”), domiciliat în localitatea Curtea de Argeş, , Str. Elena Udrea, nr. 96, posesor al C.I. seria AS nr. ………., eliberat de SEP Curtea de Argeş la data de ………………, CNP 6969696969696, cu dosar pensie nr. 0355XXXX, depun prezenta



CONTESTAŢIE


la Decizia de revizuire a pensiei nr. 70000 din 13.12.2011 ce mi-a fost eliberata de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, prin care solicit:


ÎN PRINCIPAL:


A. Revocarea deciziei de revizuire a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare a discriminării, a încălcării dreptului de proprietate, a principiilor neretroactivităţii legii şi egalităţii în drepturi, precum şi încălcarea principiului drepturilor câştigate.

B. Revocarea deciziei de revizuire, contestate, pentru recuperarea dreptului de proprietate al subsemnatului asupra gradului de militar.


ÎN SUBSIDIAR:


C. În măsura în care veţi respinge Revocarea deciziei de revizuire a pensiei, contest modalitatea si datele de calcul avute in vedere la stabilirea cuantumului pensiei revizuite.

D. Contest modul de majorare a punctajului pentru anii lucraţi de mine în grupa de munca „ALTE CONDIŢII”. Perioadele suplimentare la vechimea în muncă (serviciu) de 12 luni la fiecare an lucrat efectiv în grupa ALTE CONDIŢII, care reprezintă şi stagii de cotizare în condiţii normale, acordate legal în baza O.U.G. nr. 1/2011/Anexa nr. 3/Art. 3(3)c), nu se regăsesc la majorare grupe decât în proporţie de 50%.


pentru următoarele



MOTIVE



A. Cu privire la revocarea deciziei de revizuire a pensiei


I. Lipsa temeiului juridic al emiterii deciziei de recalculare a pensiei nr. 70000 din 07.01.2011


1. Decizia de recalculare a pensiei subsemnatului a fost emisă în temeiul dispoziţiilor H.G. nr. 735 din 21 iulie 2010 [pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor].

2. Prin Sentinţa civilă nr. 338/2010 pronunţată de către Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 1371/33/2010, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 38/07.01.2011 pronunţată de Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie, s-a dispus: „suspendarea executării HG 735/2010, pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii 119/2010, privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, până la pronunţarea instanţei de fond”.

3. Aşadar, emiterea deciziei de recalculare s-a făcut în baza unui act normativ lipsit de orice efect juridic în temeiul sentinţei civile mai sus arătate.

4. Faţă de aceste aspecte, rezultă fără putinţă de tăgadă faptul că recalcularea pensiei în baza unui act a cărui aplicare era suspendată prin hotărâre judecătorească, reprezintă o gravă încălcare a legii, fapt ce este de natură să determine nelegalitatea deciziei de revizuire contestate şi a cuantumului pensiei, astfel cum a fost el stabilit în procesul de revizuire.

5. Decizia de revizuire emisă este lovită de nulitate absolută din considerentul că ar trebui revizuită o decizie de recalculare emisă în mod legal. Ori, am demonstrat că decizia de recalculare nu are temei juridic legal, fiind emisă totodată, de o autoritate care nu avea competenţa legală de a emite decizii de recalculare, respectiv Direcţia Financiar-Contabilă a Ministerului Apărării Naţionale.


II. Încălcarea dreptului de proprietate al subsemnatului


6. Revizuirea deciziei de recalculare (emisă în mod nelegal şi abuziv de o instituţie fără această competenţă, aşa cum am demonstrat), încalcă dreptul de proprietate al subsemnatului asupra pensiei deţinute în mod legal în baza legii anterioare apariţiei Legii nr. 119/2010, astfel cum este el protejat de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului; putem cita cauza Stec şi alţii contra R.U. al Marii Britanii (06.07.2005) RTDH 2006, în care CEDO a hotărât că prestaţiile sociale intră sub incidenţa Art.1 din Protocolul nr.1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, fiind asimilate bunurilor – obiect al dreptului de proprietate. Curtea Europeană a decis că prestaţiile sociale constituie obiect de protecţie, indiferent de natura contributivă sau necontributivă a acestora.

7. De asemenea, în motivaţia Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie cuprinsă în Decizia nr. 38/07.01.2011 se menţionează că dreptul la pensie este un drept patrimonial care nu poate fi luat de cineva.


III. Încălcarea principiului neretroactivităţii legi


8. Măsura privind revizuirea pensiei recalculate emisă în mod nelegal, are loc prin încălcarea principiului neretroactivităţii legii, prevăzut la art.15 alin. (2) din Constituţia României, republicată, conform căruia „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”.

9. Încălcarea acestui principiu rezultă din faptul că decizia de revizuire, emisă la data de 13.12.2011, îşi produce efecte retroactiv, de la data de 01.01.2011, în condiţiile în care la data de 31.12.2010 dreptul meu de pensie era născut pe baza legii anterioare apariţiei Legii nr.119/2010. În această situaţie, pe data de 01.01.2011 nu pot opera, concomitent, două dispoziţii contrare: una care să prevadă recalcularea pensiei, iar cealaltă care să prevadă revizuirea recalculării.

10. Aduc ca argument suplimentar, faptul că prin revizuire se încalcă principiul neretroactivităţii legii, prevăzut de Decizia nr.830/2008 a Curţii Constituţionale care a statuat că „ori de câte ori o lege nouă modifică starea legală anterioară cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior, dacă s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a legii noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării noii reglementări, care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare. Legea nouă însă este aplicabilă deîndată tuturor şi situaţiilor ce se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate după abrogarea legii vechi (...)”.

11. În cazul meu legea anterioară Legii nr. 119/2010, în baza căreia am primit pensie în luna decembrie 2010 este Legea 164/2001.

12. De asemenea, menţionez în sprijinul celor afirmate şi Deciziile Curţii Constituţionale nr. 375/2005, nr.57/2006 şi nr. 120/2007, prin care, în părţile relevante, se arată că noile reglementări nu pot fi aplicate cu efecte retroactive, dispunând numai pentru viitor, fără a aduce atingere drepturilor legal câştigate anterior.

13. În avizul consultativ dat de Consiliul Legislativ cu privire la proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii se arata:

„În cazul de faţă, deoarece măsurile propuse nu sunt de natură penală sau contravenţională, ci au caracter civil, ele pot viza doar cazurile care se vor ivi după intrarea în vigoare a proiectului, nu şi situaţiile deja existente.”

14. Aşadar, însuşi Consiliul Legislativ, for care veghează la respectarea principiilor elaborării normelor, avertiza legislativul că normele legale trebuie să vizeze numai situaţiile pentru viitor, nu şi cele prezente, în caz contrar încălcându-se principiul neretroactivităţii legii.

15. Concluzionând Consiliul Legislativ apreciază că: pensiile aflate în plată constituie drepturi legal câştigate şi nu pot fi afectate prin recalculare, care prin efectele ei, ar constitui implicit o aplicare retroactivă a legii, orice nouă reglementare aplicându-se numai pe viitor, adică pensiilor stabilite după data intrării în vigoare a acesteia.

16. Drepturile mele legal câştigate sunt cele prevăzute de legea anterioară Legii nr. 119/2010 şi nu de cele cuprinse în decizia nelegală de recalculare a pensiei mele şi emisă de o instituţie publică fără competenţă în acest domeniu. Ori revizuirea, în opinia legiuitorului, urmăreşte corectarea unor presupuse erori intervenite în procesul legal de recalculare al unor drepturi de pensie.

17. Concluzia este că nu se poate revizui ceva nelegal atribuit.


IV. Încălcarea principiului drepturilor câştigate


18. Decizia de revizuire a pensiei recalculate pe care înţeleg să o contest, este nelegală deoarece încalcă un principiu fundamental şi anume: principiul drepturilor câştigate. Drepturile mele legal câştigate sunt drepturile consacrate prin acte legale emise de statul român, prin casa de pensii, după pensionarea mea şi aflate în plată, la data de 31.12.2010.

După data de 01.01.2011 drepturile mele au fost, în mod abuziv diminuate, cu încălcarea legalităţii, prin emiterea de decizii de recalculare a pensiei mele, fără nici un suport legal, nefiind drepturi legal câştigate.

19. Acest principiu este consacrat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene arătând că: „dacă prestaţiile acordate în temeiul regulamentului vechi sunt mai favorabile decât cele plătite în conformitate cu regulamentul nou, acestea nu trebuie să fie reduse” [3].

20. Principiul drepturilor câştigate este expres stipulat în practica judiciară a CEDO, care în mod consecvent a dat câştig de cauză subiecţilor de drept afectaţi din punct de vedere al drepturilor băneşti prin acte normative adoptate ulterior.

21. Acest principiu este recunoscut şi de Curtea Constituţională care a stabilit că „în cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior”.

22. Mai mult, acest principiu a fost inclus în dispoziţiile art. 180 alin. (6) şi (7) din Legea nr.19/2000, modificată: ,, (6) Cuantumul pensiilor se stabileşte pe baza prevederilor art.76, luându-se în considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, după caz, ce va fi stabilit conform alin.2,3.5 şi 51. (7) În situaţia în care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6) este mai mic decât cel stabilit în baza legislaţiei anterioare, se păstrează în plată cuantumul avantajos”.

23. Faţă de cele de mai sus solicit revocarea Deciziei de revizuire a pensiei recalculate nr. 70000 din 13.12.2012, emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, pe care înţeleg să o contest.


B. Cu privire la recuperarea dreptului de proprietate asupra gradului militar


24. Revizuirea deciziei nelegale de recalculare a pensiei, nu prevede în expunerea temeiului legal şi recăpătarea dreptului subsemnatului asupra gradului militar deţinut până la data de 31.12.2010, când prin dispoziţiile Legii nr. 119/2010, modificată şi ale Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii, a fost abrogată Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, dar şi unele prevederi din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, modificată, în care se stipulau dreptul de proprietate al cadrului militar asupra gradului dobândit.

25. Abrogarea acestor prevederi echivalează cu degradarea mea militară, „pedeapsă” suplimentară prevăzută doar de legea penală.

Astfel, potrivit art. 3 din Legea 80/1995 – ,,Gradul militar este un drept al titularului şi reprezintă recunoaşterea în plan social a calităţii de cadru militar. Gradul de ofiţer, maistru militar şi subofiţer nu se poate pierde decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege”, iar potrivit art. 69 din Legea 80/1995 - Degradarea militară se aplică, în condiţiile prevăzute de legea penală, cadrelor militare în activitate, în rezervă şi în retragere, condamnate la pedeapsa complementară a degradării militare prin hotărâre judecătorească.

Potrivit art. 67 Cod Penal - Degradarea militară este definită ca: „Pedeapsa complementară a degradării militare şi care constă în pierderea gradului şi a dreptului de a purta uniformă. Degradarea militară se aplică în mod obligatoriu condamnaţilor militari şi rezervişti, dacă pedeapsa principala stabilită este închisoarea mai mare de 10 ani sau detenţiunea pe viaţă.

De asemenea, degradarea militară poate fi aplicată condamnaţilor militari şi rezervişti pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, dacă pedeapsa principală stabilită este de cel puţin 5 ani şi de cel mult 10 ani.

26. Cum gradul militar are conţinut patrimonial (prin coeficientul de grad care mi s-a luat în calcul la stabilirea pensiei militare în baza legii anterioare apariţiei Legii nr.119/2010), consider că lipsirea de acest drept este în afara prevederilor constituţionale şi a dreptului comunitar, şi reprezintă o vătămare a drepturilor mele.

27. Prin transformarea pensiei militare, stabilita în baza Legii 164/2001, ca lege anterioară apariţiei Legii nr.119/2010, în pensie pe baza principiului contributivităţii, conform Legii 119/2010, sunt degradat militar, nelegal şi abuziv, contrar dispoziţiilor legale anterior menţionate, în sensul ca nu mai beneficiez de prevederile art. 11 Legea 80/1995, modificată.

Menţionez faptul că până la data întocmirii contestaţiei nu am săvârşit nici o faptă care să conducă la infracţiuni pentru care să mi se aplice pedeapsa complementară a degradării militare şi la pierderea gradului şi a dreptului de a purta uniformă.

28. Concluzionez că, faţă de motivele mai sus prezentate, şi faptul că prin decizia de revizuire a pensiei mele legal câştigate în baza legii anterioare Legii nr. 119/2010, nu se repară o nedreptate, ci se menţine abuzul privind privarea de a beneficia de gradul dobândit legal, mă consider vătămat în dreptul meu legitim şi vă adresez CEREREA de a dispune măsurile legale de revocare a Deciziei de revizuire contestate, cu recuperarea dreptului meu asupra gradului militar, acordat legal de statul român, în conformitate cu legile şi regulamentele militare.


C. Cu privire la modalitatea şi datele de calcul avute în vedere la stabilirea cuantumului pensiei revizuite


29. Invoc prevederile art.125 din H.G. nr.257/2011 privind normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2011, conform căreia angajatorul sau orice alţi deţinători de arhive sunt direct răspunzători de legalitatea, exactitatea si corectitudinea datelor, elementelor şi informaţiilor pe care le înscriu, în baza documentelor deţinute, în adeverinţele pe care le eliberează.

30. Din studiul deciziei de revizuire, rezulta ca nu este certificata conformitatea cu originalul a următoarelor date :

1. cuantumul lunar al veniturilor obţinute si stagiul de cotizare realizat;

2. vechimea in serviciul militar si vechimea totala in munca;

3. perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfăşurată in grupa de muncă „ALTE CONDIŢII”;

31. Din analiza datelor înscrise in actele anexate la decizia de pensie, nu rezulta documentele care au stat la baza calcului pensiei militare, în conformitate cu art.5 din O.G. nr. 33/2002, modificată si aprobată prin Legea nr. 223/2002 care reglementează eliberarea certificatelor si adeverinţelor de către autorităţile publice centrale si locale. Invocarea acestor documente este imperios necesara având in vedere ca in activitate, cadrul militar nu a beneficiat de o carte de munca pentru a-si putea verifica acum realitatea datelor înscrise in decizia de pensiei si in actele anexate. De asemenea, nu poate fi prezumat faptul ca, din memorie, o persoana aflata la pensie, deci la o anumita vârstă, poate sa-si amintească cu exactitate ce suma de bani a primit in fiecare luna cu ani in urma.

32. OUG 1/2011 aduce in discuţie, la revizuirea pensiei militare, majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele in care in activitate pensionarul militar a desfăşurat activităţi in locurile de muncă încadrate in grupele I si a II-a de munca, potrivit legislaţiei in vigoare la acea data. Din analiza deciziei nu rezulta care sunt grupele de munca avute in vedere si implicit punctajul lunar corespunzător.

33. Din calculul evidenţiat in decizia de revizuire, nu rezulta care sunt perioadele pentru care nu au fost identificate state de plata – care au dus implicit la o ajustare a cuantumului pensiei. In condiţiile in care nu mi se poate atribui nici o culpa legata de acest aspect, va rog să-mi comunicaţi care sunt aceste perioade, precum si demersurile făcute de cei abilitaţi pentru a identifica statele de plata lipsa, având in vedere ca unul din motivele pentru care a fost adoptata aceasta ordonanţa a fost obligarea emitentului de a obţine exclusiv toate documentele ce stau la baza calcului pensiei revizuite.


D. Cu privire la modalitatea de majorare a punctajului pentru anii lucraţi de mine în grupa de muncă „ALTE CONDIŢII”. Perioadele suplimentare la vechimea în muncă (serviciu) de 12 luni la fiecare an lucrat efectiv în grupa ALTE CONDIŢII, care reprezintă şi stagii de cotizare în condiţii normale, acordate legal în baza O.U.G. nr. 1/2011/Anexa nr. 3/Art. 3(3)c), nu se regăsesc la majorare grupe decât în proporţie de 50%. Prin aplicaţia financiară, sunt prejudiciat prin neconsiderarea a 5 ani/8 luni/14 zile din totalul stagiu de cotizare realizat înscris corect pe prima filă (echivalentul a 6,61983 puncte care lipsesc atat din numarul total de puncte acordate pentru conditiile de munca, cat si din punctajul general).


35. Precizez că prin decizia de revizuire, îmi este acordată o majorare de punctaj pentru grupa de muncă, de 50% pentru fiecare an lucrat de mine în grupa „ALTE CONDIŢII”. Însă, majorarea de punctaj de 50% pentru fiecare an lucrat de mine în grupa „ALTE CONDIŢII” reprezintă echivalentul matematic pentru 6 luni de perioada suplimentară la vechimea în muncă (serviciu), respectiv pentru 6 luni de stagiu stagiu (suplimentar) de cotizare în condiţii normale, deşi grupa de muncă „ALTE CONDIŢII” are drept caracteristică principală acordarea a 12 luni de perioadă suplimentară la vechimea în muncă (serviciu), respectiv considerarea a 12 luni de stagiu stagiu (suplimentar) de cotizare în condiţii normale, pentru fiecare an lucrat în asemenea condiţii. Prin decizia de revizuire, am fost declasat la majorare grupe la criteriile grupei imediat inferioare ca risc – denumită CONDIŢII SPECIALE”, punctajul şi cuantumul pensiei fiind calculat, în realitate, după criteriile acestei grupe.


Potrivit art. 1 din H.G.R nr. 1294/2001, „Locurile de munca si activitatile cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei, in sensul prezentei hotarari, se definesc dupa cum urmeaza:

a) locurile de munca si activitatile cu CONDITII DEOSEBITE sunt cele care implica existenta unor factori de risc generati de specificul activitatii militare, cu repercusiuni asupra sanatatii si/sau capacitatii de actiune a cadrelor militare;
b) locurile de munca si activitatile cu CONDITII SPECIALE sunt cele care implica existenta unor factori de risc ridicat, generati de specificul activitatii militare, cu repercusiuni grave si ireversibile asupra sanatatii si/sau capacitatii de actiune a cadrelor militare;
c) locurile de munca si activitatile cu ALTE CONDITII sunt cele care implica pericol permanent de vatamare corporala grava, invaliditate, mutilare, suprimare a vietii ori de pierdere a libertatii - captivitate, terorism, rapiri, luari ca ostateci ori alte asemenea situatii - si pentru care nu se pot lua masuri de prevenire sau de protectie”.


H.G.R nr. 1294/2001 delimitează grupa de muncă “ALTE CONDIŢII” ca fiind grupa cu cel mai mare risc profesional, situaţie în care pentru personalul încadrat în această grupă se iau în calcul în vederea pensionării 2 ani pentru fiecare an lucrat in asemenea condiţii. Conform Anexei 1 din H.G.R nr. 1294/2001, personalul încadrat în această grupă de muncă este delimitat în moc concret, de exemplu: piloţi, paraşutişti, cercetaşi prin paraşutare - eu fiind în această situaţie, alpiniştii militari din trupele de V.M. – eu fiind şi în această situaţie, scafandrii de mare adâncime, pirotehnişti, oricare militar pe timpul starii de urgente sau de asediu, al campaniei ori al participarii la misiuni de mentinere a pacii etc.


O.U.G. nr. 1/2011, Anexa nr. 3:


Art. 3(3) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, potrivit legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite, condiţii speciale sau alte condiţii de muncă se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu, care constituie stagii de cotizare în condiţii normale, după cum urmează:


a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă;

b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă;

c) 12 luni pentru fiecare an lucrat în alte condiţii de muncă, aşa cum sunt reglementate în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pe baza criteriilor şi metodologiei de încadrare prevăzute, până la 31 decembrie 2010, de Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare.


Menţionez:


- Sunt pensionat la data de 31.05.2005, deci ulterior datei de 01.04.2001, astfel încât la calculul punctajelor pentru grupele de muncă, conform H.G.R. nr. 1294/2001, preluată şi transpusă în aplicare de O.U.G. nr. 1/2011/Anexa nr. 3/Art. 3(3), eu nu beneficiez de majorări procentuale pentru grupele de muncă stabilite conform legislaţiei anterioare datei de 01.04.2001 (Decretul nr. 247/1977), ci de perioade suplimentare la vechimea în muncă (serviciu), care constituie şi stagii (suplimentare) de cotizare în condiţii normale;

- Prin urmare, în baza actelor normative menţionate, aceste perioade suplimentare se adaugă la vechimea efectivă în muncă şi constituie în acelaşi timp şi stagii de cotizare în condiţii normale, respectiv: 3 luni pentru fiecare an lucrat în grupa CONDITII DEOSEBITE, 6 luni pentru fiecare an lucrat în grupa CONDITII SPECIALE şi 12 luni pentru fiecare an lucrat în grupa ALTE CONDIŢII;

- Din punct de vedere matematic şi contabil, din moment ce perioadele suplimentare adăugate la vechimea efectivă în muncă constituie şi stagii de cotizare în condiţii normale, aceste perioade de timp se transformă în majorari de punctaje echivalente şi proporţionale, astfel:

 • pentru un an lucrat în CONDIŢII DEOSEBITE, 3 luni perioadă suplimentară la vechimea în muncă = 25% majorare punctaj grupe pentru fiecare an lucrat în CONDITII DEOSEBITE,
 • pentru un an lucrat în CONDIŢII SPECIALE, 6 luni perioadă suplimentară la vechimea în muncă = 50% majorare punctaj grupe pentru fiecare an lucrat în CONDITII SPECIALE;
 • pentru un an lucrat în ALTE CONDIŢII, 12 luni perioadă suplimentară la vechimea în muncă = 100% majorare punctaj grupe pentru fiecare an lucrat în ALTE CONDIŢII;

- În baza O.U.G. nr. 1/2011/Anexa nr. 3/Art. 3(3)/Art. 3(3)c) - beneficiez, în mod legal, de perioade suplimentare la vechimea în muncă (serviciu) de 12 luni la fiecare an lucrat efectiv în grupa ALTE CONDIŢII, perioade suplimentare care conform aceloraşi prevederi legale, reprezintă şi stagii de cotizare în condiţii normale, ceea ce în mod firesc presupune majorarea punctajului cu 100% pentru perioadele lucrate în ALTE CONDIŢII şi nu cu 50% după cum apare în decizie;


Prin urmare, atât total stagiu de cotizare realizat de 33 ani, 3 luni şi 4 zile, cât şi sporul aferent condiţiilor de muncă de 11 ani, 5 luni, 0 zile sunt înscrise corect pe prima filă a deciziei.


În realitate, situaţia din tabelul centralizator cu punctajul anual şi cu punctajul acordat pentru majorare grupe denotă în mod clar, date diferite faţă de cele înscrise pe prima filă, astfel:


- În decizia de revizuire, deşi perioadele suplimentare la vechimea în muncă (serviciu) de 12 luni la fiecare an lucrat de mine în ALTE CONDIŢII sunt înscrise corect pe prima filă a deciziei (spor aferent condiţiilor de muncă = 11 ani, 5 luni, 0 zile, care se regăseşte inclus în mod corect şi la total stagiu de cotizare realizat menţionat pe aceeaşi primă filă a deciziei), acestea nu se mai regăsesc şi la majorarea pentru grupe din tabelul centralizator cu punctajul anual (ultima filă a deciziei). Astfel, în tabelul centralizator cu punctajul anual de pe ultima filă a deciziei, sunt luate în calcul majorări de punctaj de numai 50% pentru fiecare an lucrat de mine în ALTE CONDIŢII şi nu de 100%, fiind evident că 50% reprezintă echivalentul matematic pentru 6 luni perioadă suplimentară la vechimea în muncă (serviciu), respectiv pentru 6 luni de stagiu (suplimentar) de cotizare în condiţii normale şi nu pentru 12 luni Astfel, pentru anii 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 şi 2005 lucraţi de mine în grupa ALTE CONDIŢII, majorarea pentru grupa de muncă este de 50%, însă procentul de 50% din punctajul fiecărui an lucrat în grupa ALTE CONDIŢII nu reprezintă echivalentul matemativ pentru 12 luni de perioadă suplimentară la vechimea în muncă (serviciu) şi pentru 12 luni de stagiu suplimentar de cotizare în condiţii normale, ci pentru 6 luni. În acest mod, sunt prejudiciat de punctajul aferent a 6 luni stagiu suplimentar de cotizare la fiecare an lucrat în grupa ALTE CONDIŢII, lipsindu-mi 6,61983 puncte;

- Faţă de cele prezentate, menţionez că nu rezultă nici proba (balanţa) matematică între Total stagiu de cotizare realizat” şi calculul punctajului pentru grupele de muncă, retransformat în perioade de timp. Astfel, pe prima filă a deciziei la Total stagiu de cotizare realizat” este înscris în mod corect, un stagiu total de cotizare de 33 ani, 3 luni şi 4 zile. Acesta reprezintă, în mod evident, însumarea dintre vechimea efectivă de 21 de ani, 10 luni şi 4 zile (21 ani, 6 luni, 28 de zile ca militar + 0 ani, 3 luni, 6 zile ca civil = 21 de ani, 10 luni şi 4 zile) şi sporul aferent condiţiilor de muncă de 11 ani, 5 luni şi 0 zile acordat pentru cei 11 ani, 5 luni şi 0 zile lucraţi de mine ca militar, în grupa ALTE CONDIŢII. În realitate, din analiza datelor din tabelul centralizator cu punctajul anual şi a punctajului acordat pentru majorare grupe, rezultă vechimea efectivă de 21 de ani, 10 luni şi 4 zile (anii efectivi de muncă fiind desfăşuraţi succesiv pentru perioada 1983-2005), însă nu mai rezultă şi sporul aferent condiţiilor de muncă pentru cei 11 ani, 5 luni şi 0 zile. Majorarea de punctaj de 50% acordată pentru fiecare an lucrat de mine în ALTE CONDIŢII, retransformată în perioade de timp de 6 luni vechime de suplimentară (după cum rezultă din majorarea de punctaj), determină un spor aferent condiţiilor de muncă de 5 ani, 8 luni şi 14 zile şi nu de 11 ani, 5 luni şi 0 zile. În această situaţie, conform datelor din tabelul centralizator cu punctajul anual şi punctajul acordat pentru majorare grupe, totalul stagiu de cotizare realizat de 33 ani, 3 luni şi 4 zile înscris corect pe prima filă, este diminuat prin modul de calcul cu 5 ani, 8 luni şi 14 zile, diferenţa fiind exact perioada de vechime suplimentară care nu se regăseşte la stabilirea punctajului pentru grupa de muncă;

- Nicio prevedere legală, matematică şi morală nu justifică diminuarea stagiului meu suplimentar de cotizare de la 12 luni la 6 luni pentru anii lucraţi în ALTE CONDIŢII, în condiţiile în care m-am pensionat după data de 01.04.2001;


În consecinţă, majorarea cu 50% a punctajului pentru anii lucraţi de mine în grupa de muncă ALTE CONDIŢII, nu reflectă în mod corect perioada suplimentară legală la vechimea în muncă (serviciu) de 12 luni pentru fiecare an lucrat în ALTE CONDIŢII, majorarea cu 50% fiind echivalentul matematic pentru 6 luni perioadă suplimentară la vechimea în muncă (serviciu). În acest mod, sunt prejudiciat la stabilirea noului cuantum al pensiei prin neconsiderarea unei perioade suplimentare la vechimea în muncă (serviciu) de 5 ani, 8 luni şi 14 zile din total stagiu de cotizare realizat (6,61983 puncte), decizia de revizuire fiind emisă şi sub acest aspect, în mod eronat.


Alte date:


 • în O.U.G. nr. 1/2011 sunt precizate clar diferenţele pentru grupe între militarii pensionaţi înainte de data de 01.04.2001 şi cei pensionaţi după data de 01.04.2001, după cum rezultă din Anexa nr. 3, art. 3(2) – cu referiri la majorări procentuale şi art. 3(3) – cu referiri la perioade suplimentare la vechimea în muncă, devenite şi stagii de cotizare în condiţii normale;
 • în Decizia de Revizuire emisă de Casa Sectorială de Pensii a M.Ap.N., la majorarea punctajului pentru anii lucraţi în ALTE CONDIŢII mi s-au aplicat în mod eronat prevederile Decretului nr. 247/1977, când într-adevăr, pentru grupa ALTE CONDIŢII se prevedea aceeaşi majorare de punctaj de 50% ca şi pentru grupa CONDIŢII SPECIALE, însă prevederile acelui act normativ nu ma vizează, eu fiind pensionat după data de 01.04.2001;
 • H.G.R. 1294/2001 a desfiinţat practic procentajele pentru orice grupă, acordând doar perioade suplimentare la vechime şi care în condiţiile OUG nr. 1/2011 (şi a L. nr. 263/2010) sunt şi stagii suplimentare de cotizare în condiţii normale, astfel: 3 luni la fiecare an lucrat în CONDIŢII DEOSEBITE, 6 luni la fiecare an lucrat în CONDIŢII SPECIALE şi 12 luni la fiecare an lucrat în ALTE CONDIŢII;
 • H.G.R. nr. 1294/2001 a eliminat egalitatea nefirească la majorările de punctaj pentru grupele de muncă dintre grupa CONDIŢII SPECIALE şi grupa ALTE CONDIŢII stabilite de Decretul nr. 247/1977, acesta fiind un element fundamental care deosebeşte cele 2 acte normative. Conform H.G.R. 1294/2001 şi a normelor metodologice de aplicare a H.G.R. 1294/2001, transpuse în M.Ap.N. prin ordinul nr. M. 116/05.09.2002 pentru cadrele militare care sunt pensionate după data de 01.04.2001 nu se mai aplică prevederile privind grupele de muncă ale Decretului nr. 247/1977, ci ale H.G.R. 1294/2001. Ordinul M. 116/05.09.2002 menţionează foarte clar la Art. 6, aln. (1), (2) şi (4) şi faptul că pentru cadrele aflate în sistem la data de 01.04.2001, vechile grupe de muncă se transferă în noile condiţii ale H.G.R. nr. 1294/2001 pentru intreaga activitate, în ultimul act normativ nemaiexistând nicio referire la majorări procentuale de punctaje pentru grupe precum în Decretul nr. 247/1977, ci doar referiri la perioade suplimentare la vechimea în muncă de 3 luni/CONDIŢII DEOSEBITE, 6 luni/condiţii speciale şi 12 luni/ALTE CONDIŢII;
 • departajarea în aplicare a celor 2 acte normative în funcţie de data de 01.04.2001, este menţionată explicit atât de O.U.G. nr.1/2011, cât şi de L. nr. 263/2010;


În concluzie:


 • Deşi grupa ALTE CONDIŢII are drept caracteristică principală o perioadă suplimentară la vechimea în muncă (serviciu) de 12 luni la fiecare an lucrat în astfel de condiţii, iar cele 12 luni constituie şi stagiu de cotizare în condiţii normale, acest element nu se regăseşte în decizia emisă de instituţia dvs.. La majorare grupe, pentru fiecare an lucrat de mine în ALTE CONDIŢII, nu sunt luate în calcul decât 6 luni perioadă suplimentară la vechimea în muncă (serviciu), respectiv 6 luni de stagiu suplimentar de cotizare şi nu 12 luni;
 • În decizie, majorarea punctajului pentru anii lucraţi de mine în ALTE CONDIŢII este de numai 50% şi nu de 100%, 50% fiind echivalentul doar pentru 6 luni perioadă suplimentară la vechimea în serviciu, respectiv pentru 6 luni de stagiu suplimentar de cotizare, la fel ca în cazul personalului militar din grupa imediat inferioară ca risc denumită CONDIŢII SPECIALE. Acest fapt constituie o eroare din moment ce îmi sunt recunoscute de lege şi în decizie (prima filă) perioadele suplimentare de 12 luni la vechimea în serviciu (devenite stagii de cotizare în condiţii normale), perioade care însă prin modul de majorare a punctajului cu numai 50%, sunt diminuate în aplicaţia financiară, la 6 luni de perioadă suplimentară la vechimea în serviciu, respectiv la 6 luni de stagiu (suplimentar) de cotizare;
 • În cazul înlocuirii în decizia de revizuire ce mi-a fost emisă, a grupei de muncă ALTE CONDIŢII cu grupa de muncă CONDIŢII SPECIALE, nu există nicio deosebire la calculul şi cuantumul pensiei, deşi stagiile totale de cotizare devin diferite;

Procedura Casei Sectoriale de Pensii de a egaliza din punct de vedere contabil, 12 luni de perioadă suplimentară la vechimea în muncă cu 6 luni de perioadă suplimentară la vechimea în muncă, conduce, în afară de desfiinţarea în practică a grupei ALTE CONDIŢII prin retrogradarea ei la grupa CONDIŢII SPECIALE, si la elemente vădit ilogice. Astfel (exemplu simplificat), în aceleaşi condiţii de vechime efectivă şi de venituri (date identice), între un militar încadrat 20 de ani în grupa ALTE CONDIŢII (exemplu: pilot) şi un militar încadrat tot 20 de ani, însă în grupa CONDIŢII SPECIALE (exemplu: personal destinat exploatării tehnicii de secretizare), nu există nicio deosebire la calculul cuantumului pensiei, deşi primul are un total stagiu de cotizare realizat de 40 de ani şi ultimul de 30 de ani. În exemplul dat, ambilor le este luată în realitate în calcul, o vechime efectivă de 20 de ani, cu o majorare de punctaj de 50%, rezultatul real în urma calculului punctajului fiind un total stagiu de cotizare realizat de 30 de ani pentru ambii şi pensii identice. Acest fapt se întâmplă în condiţiile în care în decizia de revizuire, militarul din grupa ALTE CONDIŢII are totuşi înscris pe prima filă, un total stagiu de cotizare realizat de 40 de ani şi nu de 30 de ani. Devine astfel evident că prin modul de calcul la majorare grupe, cuantumul pensiei militarului din grupa ALTE CONDIŢII este calculat, în realitate, pentru un total stagiu de cotizare de 30 de ani – fiind prejudiciat prin neluarea în considerare a 10 ani din stagiul total de cotizare, care este menţionat doar scriptic în decizie.


Domnule Preşedinte al Comisiei de Contestaţii, referitor doar la acest punct, în afara detaliilor tehnice expuse, este evident că nu este nici principial ca militarii din grupa recunoscută ca având, realmente, cel mai mare risc profesional şi denumită ALTE CONDIŢII, să fie retrogradaţi la pensionare la o grupă inferioară de risc, în mod artificial. Este foarte posibil ca funcţionarii Casei Sectoriale de Pensii să se prevaleze de prevederile confuze ale O.U.G. nr. 1/2011/Anexa nr. 3/Art. 14 c) şi să admită că acel articol anulează efectele Art. 3(3)c), în acelaşi text de lege, ceea ce este lipsit de logică, atât pentru emitentul O.U.G. nr. 1/2011, cât şi în interpretarea actului normativ. În această situaţie, apar şi alte consecinţe:

- grupa ALTE CONDIŢII este practic desfiinţată, deşi H.G.R nr. 1294/2001 nu este abrogată, dimpotrivă, este integrată atât în O.U.G. nr. 1/2011, cât şi în L. nr. 263/2010;

- în condiţiile O.U.G. nr. 1/2011 şi ale L. nr. 263/2010, tuturor militarilor pensionaţi după 01.04.2001 li se aplică prevederile H.G.R nr. 1294/2001, cu o excepţia militarilor din grupa cu cel mai mare risc profesional ALTE CONDIŢII, cărora li se aplică din nou prevederile Decretului nr. 247/1977, deşi este abrogat din 2001;

- între un militar (de exemplu: parasutist) din grupa cu cel mai mare risc profesional denumită ALTE CONDIŢII şi un militar (de exemplu: nenavigant) din grupa imediat inferioară ca risc denumită CONDIŢII SPECIALE, nu există nicio diferenţă la majorare grupe, deşi sunt 2 clase de risc net diferite, de aceea sunt delimitate şi ca grupe de muncă diferite;


Prin urmare, Domnule Preşedinte al Comisiei de Contestaţii, devine şi datoria dvs. morală şi profesională, de a atenţiona conducerea M.Ap.N. asupra a ceea ce se întâmplă, întrucât efectele nu se răsfrâng doar asupra mea şi a celor aflaţi în rezervă acum din grupa ALTE CONDIŢII, ci şi asupra militarilor activi aflaţi în această grupă de muncă şi care sunt astfel amăgiţi că îşi riscă permanent viaţa în activitate, cunoscând că au un tratament compensatoriu la pensionare faţă de militarii neexpuşi în activitate vreunui risc major, tratament dovedit inexistent în realitate.


36. Concluzionez că, faţă de motivele expuse în prezenta contestaţie, decizia de revizuire a cuantumului pensiei mele legal câştigate în baza legii anterioare Legii nr. 119/2010, este un abuz din partea Casei de Pensii Sectoriale cu încălcarea gravă a legislaţiei în domeniu.

37. Prin emiterea Deciziei de revizuire a pensiei mele de către Casa de Pensii Sectorială, consider că am fost vătămat în dreptul meu legitim şi vă adresez CEREREA de a dispune măsurile legale de revocare a Deciziei de revizuire contestate, ca fiind eronat emisă şi fără obiect şi emiterea unei noi decizii cu menţinerea în plată a cuantumului pensiei mele de drept câştigate în baza legii anterioare Legii nr. 119/2010 şi acordată legal de statul român, în conformitate cu angajamentele internaţionale la care România este parte.



Anexez:

- 1 (una) copie după decizia de revizuire a pensiei recalculate;

- 1 (una) copie a plicului prin care mi-aţi expediat noua decizie;



Semnătura: .......................................................... Data:



DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII DIN

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE