luni, 31 ianuarie 2011

Informare - O.U.G. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor militare

ORDONANTA DE URGENTA NR. 1/2011

privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul

de aparare, ordine publica si siguranta nationala

Întrucât în termenul prevazut de Legea nr. 119/2010 nu au fost identificate documentele necesare dovedirii în totalitate a veniturilor în cadrul procesului de recalculare pentru aproximativ 140.000 de persoane, lucru care a avut un impact negativ asupra valorificarii dreptului la pensie a beneficiarilor acestei legi, în sensul ca, pentru cei care nu au prezentat acte care sa dovedeasca veniturile obtinute, în functie de care s-a recalculat pensia de serviciu, s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, fiind imperios necesara instituirea unei etape de revizuire a cuantumului pensiilor cu respectarea principiului contributivitatii, scopul fiind acela de a nu sanctiona persoanele care, fara a avea vreo culpa, nu au reusit în intervalul initial, pus la dispozitie de legiuitor prin Legea nr. 119/2010 sa identifice documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul întregii cariere.

Având în vedere exigentele subliniate de puterea judecatoreasca în cadrul controlului jurisdictional exercitat cu ocazia aplicarii Legii nr. 119/2010,în vederea instituirii unor masuri legislative pe baza carora institutiile implicate sa identifice si sa transmita caselor de pensii sectoriale toate elementele necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie într-un mod obiectiv si justificat, deoarece aceste împrejurari vizeaza interesul public si constituie elementele unei situatii extraordinare, ce nu sufera amânare, se impune adoptarea de masuri imediate pentru reglementarea unor aspecte în scopul revizuirii pensiilor recalculate potrivit art. 1 lit. a) si lit. b) din Legea nr. 119/2010,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,


Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Art. 1. - (1) Pensiile prevazute la art. 1 din Legea nr. 119/2010 pentru care, la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, potrivit art. 5 alin. (4) din aceeasi lege, se revizuiesc, din oficiu, cel mai târziu pâna la data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de beneficiari.

(2) Obligatia identificarii si transmiterii la casele de pensii sectoriale a veniturilor realizate lunar de catre fiecare beneficiar, în vederea efectuarii revizuirii prevazute la alin. (1), revine institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala în cadrul carora beneficiarul si-a desfasurat activitatea.

(3) Institutiile prevazute la alin. (2) transmit datele necesare revizuirii, la casele de pensii sectoriale, cel mai târziu pâna la data de 31 octombrie 2011.

(4) În cazul pensiilor prevazute la alin. (1), pentru care, pâna cel mai târziu la data de 31 octombrie 2011, nu pot fi identificate veniturile realizate lunar pentru anumite perioade, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizeaza cuantumul soldei de grad si al soldei de functie minime corespunzatoare gradului militar detinut, conform anexei nr.1 la prezenta ordonanta de urgenta, dar nu mai putin de salariul mediu brut/net pe economie, iar pentru perioada anterioara anului 1952 se utilizeaza salariul mediu brut pe economie.

(5) Evolutia salariului mediu brut/net pe economie si a salariului minim pe economie este prevazuta în anexa nr. 2 la prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 2. - (1) Pensiile prevazute la art. 1 pot fi revizuite si la cererea beneficiarului, în baza actelor doveditoare prezentate de acesta, întocmite conform prevederilor legale, din care rezulta alte date si elemente decât cele utilizate la recalculare/revizuire, perioade referitoare la drepturi cu caracter salarial, perioade suplimentare la vechimea în serviciu, respectiv în munca utile în sistemul public de pensii care se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare si a punctajului mediu anual.

(2) Drepturile de pensii revizuite potrivit alin. (1) se cuvin astfel:

a) de la data de 1 ianuarie 2011, daca cererea de revizuire, împreuna cu toate actele doveditoare, a fost depusa la casa de pensii sectoriala pâna la data de 1 ianuarie 2014;

b) de la data de întâi a lunii urmatoare celei în care cererea, împreuna cu toate actele doveditoare, a fost depusa la casa de pensii sectoriala, peste termenul prevazut la lit. a).

Art. 3. - Pentru revizuirea pensiilor prevazute la art. 1 se utilizeaza metodologia de calcul prevazuta în anexa nr. 3 la prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 4. - Pensiile recalculate pe baza documentelor care atesta veniturile lunare individuale realizate pentru întreaga perioada care constituie stagiu de cotizare, ramân în plata în cuantumurile rezultate în urma recalcularii.

Art. 5. - Pensiile recalculate pe baza documentelor care atesta veniturile realizate si a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare si ale caror cuantumuri sunt mai mari decât cele aflate în plata în luna decembrie 2010, se mentin în plata în cuantumurile rezultate în urma recalcularii, pâna la data emiterii deciziei de revizuire.

Art. 6. - (1) Pensiile recalculate pe baza documentelor care atesta veniturile realizate si a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie, pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare si ale caror cuantumuri sunt mai mici decât cele aflate în plata în luna decembrie 2010, se mentin în plata în cuantumurile avute în luna decembrie 2010, începând cu luna ianuarie 2011, pâna la data emiterii deciziei de revizuire.

(2) Diferentele aferente lunii ianuarie 2011 se achita pâna la sfârsitul lunii februarie 2011.

Art. 7. - (1) În cazul pensiilor prevazute la art. 5 si 6, nu mai târziu de data de 31 martie 2012 se va efectua regularizarea acestora, prin stabilirea sumelor de plata sau de recuperat, dupa caz, în functie de cuantumurile rezultate dupa luarea în considerare a tuturor documentelor care atesta veniturile realizate pe întreaga durata a stagiului de cotizare sau dupa aplicarea grilei din anexa nr. 1 la prezenta ordonanta de urgenta.

(2) Sumele de plata se vor achita pâna cel târziu la data de 31 decembrie 2012, iar sumele de recuperat se retin din drepturile de pensie, în conditiile legii.

Art. 8. – Ministrul apararii nationale, ministrul administratiei si internelor, precum si directorul Serviciului Român de Informatii pot emite ordine si/sau instructiuni privind modalitatile tehnice de identificare, transmitere si solicitare a actelor si datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor.

Art. 9.

- Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 10.

- Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Hotarârea Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 28 iulie 2010.


PRIM-MINISTRU -----------------------------------------------------------EMIL BOC

Notă: Anexele 1 & 2 se pot studia pe PLANO 10.


ANEXA Nr.3


METODOLOGIE
privind revizuirea pensiilor acordate beneficiarilor proveniti
din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala

Art. 1. - Pensiile prevazute la art. 1 lit. a) si b) din Legea nr.119/2010 si recalculate potrivit prevederilor aceleasi legi, se revizuiesc conform prezentei metodologii.
Art. 2. - Revizuirea pensiilor prevazute la art. 1 din prezenta metodologie se realizeaza prin determinarea stagiilor de cotizare, a punctajelor medii anuale si prin stabilirea cuantumului aferent fiecarei pensii.
Art. 3. - (1) Constituie stagiu de cotizare vechimea în serviciu si, dupa caz, vechimea în munca valorificata în ultima decizie de pensie pâna la data încheierii procesului de recalculare, respectiv perioadele în care beneficiarul:
a) a avut calitatea de cadru militar în activitate;
b) a avut calitatea de functionar public cu statut special în institutiile de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si în sistemul administratiei penitenciare;
c) a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev sau student al unei institutii militare de învatamânt pentru formarea cadrelor militare, respectiv elev sau student al unei institutii de învatamânt pentru formarea cadrelor militare/politistilor sau functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare;
d) a fost concentrat sau mobilizat ca rezervist;
e) a fost în captivitate;
f) a realizat vechime în munca recunoscuta în conditiile legii, pâna la data intrarii în vigoare a Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) a realizat perioade asimilate vechimii în munca, conform legii, pâna la data intrarii în vigoare a Legii nr. 164/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) a realizat perioade de vechime în munca recunoscute în baza Decretului-Lege nr.118/1990, republicat, cu modificarile ulterioare;
i) a realizat vechime în munca, ca timp util, în fostele unitati agricole cooperatiste, calculat potrivit Legii nr.80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor;
j) a urmat, anterior datei intrarii în vigoare a Legii nr. 164/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cursurile de zi ale învatamântului superior, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora, potrivit legii.
(2) Constituie stagiu de cotizare si perioada suplimentara la vechimea în munca sau la vechimea în serviciu acordata în baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate în grupa I si a II-a de munca, respectiv în conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii.
(3) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintã, potrivit legii, stagiu de cotizare realizat în conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de muncã se acordã perioade suplimentare la vechimea în muncã sau la vechimea în serviciu, care constituie stagii de cotizare în conditii normale, dupã cum urmeazã:
a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în conditii deosebite de muncã;
b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în conditii speciale de muncã;
c) 12 luni pentru fiecare an lucrat în alte conditii de muncã, asa cum sunt reglementate în domeniul apãrãrii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, pe baza criteriilor si metodologiei de încadrare prevazute, pâna la 31 decembrie 2010, de Hotarârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificarile ulterioare, si de Hotãrârea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncã si activitãtilor cu conditii deosebite, speciale si alte conditii, specifice pentru politisti, cu modificãrile ulterioare.
Art. 4. - (1) Stagiul de cotizare se exprima în ani, luni si zile.
(2) Daca din documentatia de pensionare rezulta perioade de vechime în munca exprimate în saptamâni de cotizare, ca urmare a achitarii contributiei catre fostele case de asigurari sociale, aceste perioade se vor transforma în stagiu de cotizare exprimat în ani si luni de cotizare.
(3) Daca din documentatiile de pensionare nu rezulta localizarea saptamânilor de cotizare în cadrul anului, acestea vor fi plasate imediat dupa data de 1 aprilie a anului respectiv.
Art. 5. - (1) Cuantumul pensiei revizuite se determina prin înmultirea punctajului mediu anual realizat cu valoarea unui punct de pensie.
(2) La determinarea cuantumului pensiei fractiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului.
(3) Valoarea punctului de pensie, prevazuta la alin.(1) este de 732,80 lei, stabilita prin Legea nr.12/2010 a bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2010.
(4) La cuantumul pensiei stabilit conform alin.(1) se aplica prevederile art. 11 teza a III-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
Art. 6. - (1) Punctajul mediu anual se determina prin împartirea numarului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate la stagiul complet de cotizare.
(2) Stagiul complet de cotizare prevazut la alin. (1) este de 20 de ani.
Art. 7. - (1) Punctajul anual se determina prin împartirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv.
(2) Punctajul lunar se calculeaza prin raportarea veniturilor realizate lunar la salariul mediu brut/net din luna respectiva, prevazut în anexa nr.2 la ordonanta de urgenta.
(3) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual si a punctajului lunar se utilizeaza 5 zecimale.
Art. 8. - (1) Veniturile brute/nete, dupa caz, realizate lunar, utilizate la calculul punctajului lunar cuprind drepturile salariale si cele asimilate acestora, încasate de beneficiari conform legislatiei în vigoare la data acordarii lor, respectiv:
a) retributia tarifara lunara/salariul de baza lunar/solda lunara/salariul de baza de încadrare lunar, inclusiv indexari, compensatii, indemnizatii de conducere/comanda, salarii/solde de merit si alte drepturi similare prevazute de legislatia în vigoare la acea data;
b) sporurile si indemnizatiile acordate în sume fixe sau sub forma de procent din retributia tarifara lunara/salariul de baza lunar/solda lunara/salariul de baza de încadrare lunar sau din salariul functiei de baza/salariul functiei îndeplinite/solda de functie/solda functiei de baza, potrivit legislatiei în vigoare la acea data;
c) primele/premiile din cursul anului si cele anuale, acordate potrivit legislatiei în vigoare la acea data;
d) sumele reprezentând compensarea concediului de odihna neefectuat, potrivit legii;
e) sumele cuvenite ca reprezentanti în adunarile generale ale actionarilor, în consiliile de administratie, în comitetele de directie, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii, comitete sau organisme, acordate potrivit legislatiei în vigoare la acea data, indiferent de forma de organizare sau denumirea angajatorului ori a entitatii asimilate acestuia, dupa data de 1 ianuarie 2008;
f) venitul corespunzator functiei pe care a fost încadrat în tara personalul trimis în strainatate în misiune permanenta sau, dupa caz, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, inclusiv cel pentru perioada efectuarii concediului de odihna/de misiuni în tara;
g) orice alte elemente salariale asimilate celor prevazute la lit. a)-d), acordate potrivit legislatiei în vigoare la acea data.
(2) Nu sunt considerate venituri de natura salariala sau asimilate salariilor, urmatoarele sume:
a) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare sau transfer;
b) participarea salariatilor la profit, potrivit Ordonantei Guvernului 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile ulterioare;
c) compensatiile lunare pentru chirie;
d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament;
e) sumele primite potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;
f) indemnizatiile de instalare;
g) platile compensatorii si ajutoarele la trecerea în rezerva sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;
h) valoarea financiara a normelor de hrana;
i) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea în concediul de odihna, precum si a transportului la si de la locul de munca;
j) alocatia de stat pentru copii;
k) alte drepturi care, potrivit legislatiei în vigoare la data acordarii, nu reprezentau drepturi de natura salariala sau asimilate salariilor.
Art. 9. - (1) Pentru perioadele de stagiu de cotizare prevazute la art.3 alin.(1) lit.a) si b) la determinarea punctajului lunar se utilizeaza veniturile brute/nete realizate lunar de beneficiari.
(2) Pentru perioadele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) - e) la stabilirea punctajului lunar se utilizeaza salariul mediu brut sau net pe economie, dupa caz, din perioadele respective, potrivit legii.
(3) Pentru perioadele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. f) la stabilirea punctajului lunar se utilizeaza salariul de încadrare si sporurile cu caracter permanent aferente acestuia.
(4) Pentru perioadele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. g) si lit.j) la stabilirea punctajului lunar se utilizeaza salariul minim brut sau net pe economie, dupa caz, din perioadele respective, potrivit legii.
(5) Pentru perioadele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. h) la stabilirea punctajului lunar se utilizeaza 1,5 salarii minime brute sau nete pe economie, dupa caz, din perioadele respective, potrivit legii.
(6) Pentru perioadele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. i) se acorda 0,57255 puncte pentru fiecare an util realizat.
Art. 10. - Determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele repatriate din Republica Moldova care beneficiaza de pensiile prevazute la art. 1 se face prin asimilare, în conditiile stabilite prin reglementarile legale în vigoare.
Art. 11. - (1) Pentru perioade anterioare datei de 1 aprilie 2001 în care persoanele nu au avut calitatea de cadru militar în activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, în cazul în care în carnetul de munca sau în oricare alt act prevazut de lege au fost înregistrate salarii pe ora ori salarii pe zi, salariile lunare se vor calcula prin înmultirea salariilor orare sau, dupa caz, zilnice cu numarul mediu de ore pe luna, respectiv cu numarul mediu de zile lucratoare pe luna din perioadele respective, astfel:
a) 25,5 zile (204 ore) pe luna, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978;
b) 24,5 zile (196 ore) pe luna, pentru perioada 1 ianuarie 1978 - 1 martie 1990;
c) 23,6 zile (189 ore) pe luna, pentru perioada 1 martie 1990-30 septembrie 1990;
d) 21,25 zile (170 ore) pe luna, pentru perioada 1 octombrie 1990-1 ianuarie 1997;
e) 21,16 zile (169,33 ore) pe luna, pentru anul 1997;
f) 21,25 zile (170 ore) pe luna, pentru anul 1998;
g) 21,50 zile (172 ore) pe luna, pentru anul 1999;
h) 21,67 zile (173,36 ore) pe luna, pentru anul 2000;
i) 21,42 zile (171,36 ore) pe luna, pentru anul 2001.
(2) În situatiile în care, pentru o anumita perioada care constituie vechime în munca, anterioara datei de 1 aprilie 2001, în care persoanele nu au avut calitatea de cadru militar în activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, iar în carnetul de munca sau în alte acte doveditoare nu sunt înregistrate drepturile salariale, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza salariul minim pe tara, în vigoare în perioada respectiva.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1963, pentru care, la determinarea punctajului mediu anual, se utilizeaza:
a) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat în perioadele anterioare datei de 1 septembrie 1947, indiferent de nivelul drepturilor salariale înregistrate în carnetul de munca sau dovedite ori pentru care în carnetul de munca nu sunt înregistrate drepturile salariale;
b) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 1947 si data de 31 decembrie 1962 si pentru care în carnetul de munca nu sunt înregistrate drepturile salariale si nici nu sunt dovedite.
c) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 1947 si data de 31 decembrie 1962, în situatia în care, prin valorificarea drepturilor salariale din actele doveditoare, rezulta, pentru fiecare luna de stagiu de cotizare, un numar de puncte mai mic decât cel prevazut la lit. b).
(4) În situatia în care, pentru perioade ulterioare datei de 31 august 1947, în documentele doveditoare sunt înregistrate drepturi salariale nedenominate, acestea vor fi denominate în functie de reformele monetare.
(5) Prevederile alin. (3) si (4) se aplica pentru toate perioadele care constituie stagiu de cotizare, cu exceptia perioadelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. g) si j).
(6) Prevederile alin. (3) si (4) se aplica în mod corespunzator si pentru perioadele care constituie vechime în serviciu.
Art. 12. - (1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizeaza salariile/soldele brute sau nete, dupa caz, astfel:
a) salariile/soldele brute, pâna la data de 1 iulie 1977;
b) salariile/soldele nete, de la data de 1 iulie 1977 pâna la data de 1 ianuarie 1991;
c) salariile/soldele brute, de la data de 1 ianuarie 1991.
(2) La determinarea punctajelor lunare, pe lânga salariile prevazute la alin. (1) se au în vedere si sporurile cu caracter permanent care, dupa data de 1 aprilie 1992, au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt înscrise în carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati, conform legislatiei în vigoare.
(3) Sporul de vechime în munca care se utilizeaza la stabilirea punctajelor lunare aferente perioadelor în care persoanele nu au avut calitatea de cadru militar în activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, este urmatorul:
a) perioada 1 martie 1970-1 septembrie 1983:
- 3% pentru o vechime în munca totala cuprinsa între 5-10 ani;
- 5% pentru o vechime în munca totala cuprinsa între 10-15 ani;
- 7% pentru o vechime în munca totala cuprinsa între 15-20 ani;
- 10% pentru o vechime în munca totala de peste 20 de ani;
b) perioada 1 septembrie 1983-1 aprilie 1992:
- 3% pentru o vechime în munca totala cuprinsa între 3-5 ani;
- 6% pentru o vechime în munca totala cuprinsa între 5-10 ani;
- 9% pentru o vechime în munca totala cuprinsa între 10-15 ani;
- 12% pentru o vechime în munca totala cuprinsa între 15-20 ani;
- 15% pentru o vechime în munca totala de peste 20 de ani.
(4) Pentru perioadele de dupa 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor lunare este cel înscris în carnetul de munca sau în alte acte doveditoare.
(5) Salariile medii si minime pe economie, brute sau nete, dupa caz, pentru fiecare an, utilizate la determinarea punctajului mediu anual, sunt prevazute în anexa nr. 2 la ordonanta de urgenta.
(6) Pentru perioadele anterioare anului 1938, precum si pentru perioada cuprinsa între 1939-1946 inclusiv, la stabilirea punctajului lunar se utilizeaza salariul mediu corespunzator anului 1938.
(7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 la stabilirea punctajului lunar se utilizeaza salariul minim corespunzator anului 1949.
Art. 13. - (1) Persoanele care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentara cu 2%, 3%, respectiv 5%, beneficiaza de o crestere a punctajului, determinat prin aplicarea urmatoarelor procente la punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel:
a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967-1 ianuarie 1973;
b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973-1 ianuarie 1978;
c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986;
d) 21% pentru perioada 1 iulie 1986-1 noiembrie 1990;
e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990-1 aprilie 1991;
f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991-1 aprilie 1992;
g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992-1 ianuarie 1999;
h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999-1 februarie 1999;
i) 17% pentru perioada de dupa 1 februarie 1999.
(2) Persoanele care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentara beneficiaza de o crestere a punctajului, determinat prin aplicarea urmatoarelor procente la punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel:
a) 26% pentru perioada 1 iulie 1977-1 ianuarie 1978;
b) 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986.
Art. 14. - Persoanele care au desfãsurat activitãti în locuri de muncã încadrate în grupele I si a II-a de muncã, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfãsurat activitati în locuri de muncã încadrate în conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de muncã, potrivit legii, beneficiazã de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, dupã cum urmeazã:
a) cu 25% pentru perioadele în care au desfãsurat activitãti în locuri încadrate în grupa a II-a de muncã, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncã încadrate în conditii deosebite, potrivit legii;
b) cu 50% pentru perioadele în care au desfãsurat activitãti în locuri încadrate în grupa I de muncã, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncã încadrate în conditii speciale, potrivit legii;
c) cu 50% pentru perioadele în care au desfãsurat activitati în locuri încadrate în alte conditii de munca, potrivit legii.
Art. 15. – (1) În situatia pensiilor de invaliditate, stagiul potential acordat la recalcularea drepturilor de pensie potrivit Legii nr.119/2010 se are în vedere pentru revizuirea pensiilor conform prezentei metodologii, cu exceptia celor stabilite conform prevederilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Stagiul potential reprezinta anii potentiali acordati potrivit legii în vigoare la data stabilirii drepturilor de pensie.
(3) Pentru stagiul potential acordat celor în drept sa obtina o pensie de invaliditate, punctajul anual este de:
a) 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate;
b) 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate;
c) 0,40 puncte pentru gradul III de invaliditate.
Art. 16. – (1) Pensia de urmas se stabileste procentual din pensia la care ar fi avut dreptul sustinatorul decedat, cu exceptia celor stabilite conform prevederilor Legii nr. 80/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pensia de urmas se calculeaza din pensia pentru limita de vârsta sau din pensia de invaliditate gradul I, revizuita, la care ar fi avut dreptul sustinatorul decedat.
(3) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de sustinator, aferent pensiei prevazute la alin. (2), în functie de numarul urmasilor îndreptatiti, astfel:
a) pentru un singur urmas - 50%;
b) pentru 2 urmasi - 75%;
c) pentru 3 sau mai multi urmasi - 100%.
Art. 17. - Pentru perioada 1 aprilie 2001 - 1 august 2007, punctajelor anuale aferente persoanelor care au avut calitatea cadru militar în activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor nu li se aplica plafonarea prevazuta de legislatia privind pensiile din sistemul public în vigoare în perioada respectiva.
Art. 18. - (1) Determinarea punctajului mediu anual se face pe baza datelor din dosarele de pensie existente în pastrare la casele de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, precum si Serviciul Român de Informatii.
(2) În situatia în care în dosarele de pensionare sunt înscrise perioade care constituie vechime în serviciu, fara date referitoare la venitul realizat lunar, determinarea punctajului mediu anual se efectueaza pe baza documentelor doveditoare transmise structurilor prevazute la alin. (1).
Art. 19. - Documentele doveditoare ale cuantumurilor veniturilor realizate lunar, pe baza carora se determina punctajele medii anuale, se transmit caselor de pensii sectoriale din cadrul institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala de catre centrele militare judetene/zonale/de sector sau de catre unitatile militare, institutiile ori structurile din care au facut parte beneficiarii pensionari, dupa caz.
Art. 20. - Pensiile prevazute la art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010, ale caror cuantumuri au fost stabilite prin aplicarea unor hotarâri definitive si irevocabile ale instantelor de judecata se revizuiesc, dupa caz, potrivit prevederilor prezentei metodologii.
Art. 21. - (1) Stabilirea pensiei revizuite se face prin decizie emisa de casele de pensii sectoriale din cadrul institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, care va cuprinde în mod obligatoriu temeiurile de fapt si de drept care au stat la baza revizuirii, precum si termenul în care poate fi introdusa contestatia.
(2) Deciziile de pensie revizuite se comunica beneficiarilor, în termen de 30 de zile de la data emiterii.
Art. 22. - (1) Împotriva deciziilor de pensie revizuite se poate introduce contestatie în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de contestatii care functioneaza în cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii.
(2) Deciziile comisiilor de contestatii pot fi atacate în instanta, potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(3) Procedura de contestare a deciziilor de pensie rezultate în urma recalcularii este cea prevazuta de legea în vigoare la data emiterii acestora.
Art. 23. - Pentru revizuirea pensiilor prevazute la art. 1 se autorizeaza entitatile implicate în acest proces, din cadrul institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, sa încheie contracte de prestari servicii/conventii civile cu un numar de cel mult 25 persoane fizice, care se repartizeaza prin Protocol încheiat între cele 3 case de pensii sectoriale.